Uusimmat aineistot

 • Markkinointidatan tutkiminen muuttujanvalintamenetelmää ja luokittelualgoritmia käyttäen 

  Vieraankivi, Annika (2019)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tehdä markkinointidatasta ennustemalli, jolla voidaan ennustaa, kannattaako tietylle kohderyhmälle lähteä markkinoimaan. Oleellista oli myös löytää aineistosta ongelman kannalta ...
 • Syöttölietteen ominaisuuksien vaikutus hydrosyklonin erotustehokkuuteen 

  Vahter, Nea (2019)
  Hydrosykloni on teollisuudessa laajasti käytetty erotus- ja luokituslaite. Optimoimalla hydrosyklonin käyttömuuttujia, voidaan sen toiminnan laatuun vaikuttaa ilman laitteen rakenteellisia muutoksia. Tämän työn tarkoituksena ...
 • Managerial accounting käsitteenä 

  Vehmas, Juha (2019)
  Aiheesta managerial accounting kirjoitettujen artikkelien määrä on kasvanut lähiaikoina. Tähän merkittävimmät syyt ovat tietojärjestelmien kehittyminen, ja tästä johtuva kasvanut tiedon määrä. Työn tavoitteena on selvittää ...
 • Modernien risteilyalusten energiajärjestelmät 

  Vesalainen, Henry (2019)
  Tässä työssä käsitellään risteilyalusten energiajärjestelmiä kirjallisuuden avulla. Työn tavoitteena on selvittää päästösäädöksien ja parantuneen energiatehokkuusteknologian vaikutus nykypäivän sekä tulevaisuuden risteilyalusten ...
 • The effect of the deregulation of the Finnish taxi industry from a consumer perspective 

  Valtonen, Teppo Topias (2019)
  This Bachelor’s Thesis studies the short-term effects of the deregulation of the Finnish taxi industry. Primary data about the customers’ experiences is collected from Finnish taxi customers using an online survey. The ...
 • Metsäteollisuuden vaikutus Suomen talouteen 

  Rikkola, Tuomas (2019)
  Metsäteollisuus on ollut historiassa merkittävässä roolissa Suomen talouden kehitykselle ja parhaimpina vuosina jopa 85 % kokonaisviennistä on ollut metsäteollisuuden tuotteita. Tavoitteena on selvittää metsäteollisuuden ...
 • Sähköajoneuvoihin soveltuvien litiumioniakkujen valmistuskapasiteetti 

  Lahti, Akseli (2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää sähköajoneuvoihin soveltuvien litium-ioniakkujen nykytilannetta, valmistuskapasiteettia ja valmistuspaikkoja. Lisäksi työssä selvitetään tulevaisuudensuunnitelmia litium-ioniakkujen ...
 • Kaksifaasivirtauskoelaitteisto HIPE:n virtausaluekartat 

  Valkeapää, Aleksi (2019)
  Kaksifaasivirtausta esiintyy monilla teollisuuden osa-alueilla. Ydinvoimatekniikassa kaksifaasivirtaukseen liittyvät ilmiöt ovat tärkeitä etenkin reaktoriturvallisuuden kannalta. Neste-kaasu- kaksifaasivirtaus voi muodostaa ...
 • Digitalisaation vaikutukset talous- ja rahoitustoimintoihin isossa teollisuusyrityksessä 

  Kalliomäki, Sami (2019)
  Tutkielman tarkoituksena on analysoida digitalisaation vaikutuksia talous- ja rahoitustoimintoihin isossa teollisuusyrityksessä. Digitalisaatiota tarkastellaan työssä tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan näkökulmasta. Työssä ...
 • Levyepäkeskisyyden vaikutus liitoksen väsymislujuuteen tehollisen lovijännityksen menetelmällä 

  Pikkarainen, Sini (2019)
  Tässä kandidaatin työssä tutkitaan levyepäkeskisyyden vaikutusta kuormaa kantamattoman X-liitoksen väsymislujuuteen käyttämällä tehollisen lovijännityksen menetelmää. Työn tavoitteena on tutkia, kuinka levyepäkeskisyys ...
 • Kelluva ydinenergia 

  Vaahersola, Olli (2019)
  Tässä kandidaatintyössä on tavoitteena käsitellä yleisesti kelluvan ydinvoiman konsepti ja käydä läpi kelluvissa ydinvoimaloissa käytettävää tekniikkaa. Lisäksi työssä pohditaan kelluvan ydinvoiman mahdollisia etuja, ...
 • Sosiaalinen ja ympäristövastuu toimittajavalinnassa 

  Dammert, Eero (2019)
  Tutkielman aiheena on sosiaalinen ja ympäristövastuu toimittajavalinnassa. Tarkoituksena on selvit-tää, miten nämä vastuullisuuden osa-alueet vaikuttavat toimittajavalintaan ja kuinka ne otetaan pro-sessissa huomioon. ...
 • Suomalaisten PK-yritysten kansainvälistyminen Kiinan markkinoille 

  Crockatt, Olli (2016)
  Kansainvälistymisestä on tullut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yhä tutkitumpi ilmiö. Yhä integroidumpi markkinapaikka on pakottanut myös pienet ja keskisuuret yritykset suuntaamaan katseensa ulkomaille. Kiinaan on ...
 • Success factors for agile self-service analytics 

  Jantunen, Noona (2019)
  Many organizations have begun to recognize the value of data as a critical business asset. To maximize the value, data and analytics can be democratized through self-service analytics (SSA). However, many organizations ...
 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen julkisissa hankinnoissa 

  Penttilä, Topias (2019)
  Ympäristölliset teemat ovat tämän päivän keskusteluissa voimakkaasti esillä, johon voidaan olettaa olevan syynä huoli ympäristömme nykytilasta ja tulevaisuudesta. Ympäristöongelmat ovat lisänneet kiinnostusta luoda ...
 • Deterministiset ja tilastolliset inversiomenetelmät röntgentomografiassa 

  Salo, Aleksi (2019)
  Kandidaatintyössä tutustutaan röntgentomografian inversio-ongelmaan ja sen ratkaisemiseen. Työn toinen luku on teoriaosuus, jossa ensiksi johdetaan röntgentomografian matemaattinen malli, diskreetti Radon-muunnos. ...
 • Kategoriajohtamisen soveltaminen elintarviketeollisuuden yrityksessä 

  Mäntylä, Joonas (2019)
  Tämä kandidaatintutkielma tutkii kategoriajohtamisen soveltamisen mahdollisuuksia elintarviketeollisuuden yritykseen. Tavoitteena on selvittää case-yrityksen hankintojen nykyinen tilanne, kategoriajohtamisen hyödyt ja ...
 • Big Dataan pohjautuvat liiketoimintamallit teollisessa internetissä 

  Majaniemi, Markus (2019)
  Teollinen internet ja Big Data muuttavat teollisuuden toimintatapoja ja tarjoavat yrityksille useita mahdollisuuksia toiminnan tehostamiselle ja liiketoimintamallien kehittämiselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ...
 • Measurement of magnetic properties of graphite samples 

  Paappanen, Timo (2019)
  Multiple samples of graphite were given for measurement for the study. Three of them wereperforated, and two of them were pure to give a reference point to the perforated samples.The purpose was to measure and determine ...
 • Yksilövahvuusluvut joukkuelajeissa : Case Counter-Strike: Global Offensive 

  Räsänen, Elias (2019)
  Työn tarkoituksena oli kehittää yksilöt ja joukkueet arvioiva vahvuuslukujärjestelmä Counter-Strike: Global Offensive -peliin. Lisäksi selvitettiin, mitkä pelaajatilastot ennustavat ottelutuloksia parhaiten ja tehtiin ...

Näytä lisää