Uusimmat aineistot

 • Toimintokustannuslaskenta hotelliliiketoiminnassa 

  Karppanen, Aleksanteri (2018)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia toimintokustannuslaskennan hyödyntämistä hotelliliiketoiminnassa sekä selvittää sen implementoinnin ja hyödyntämisen mahdollisuutta tällä toimialalla. Tutkielma on ...
 • Pyörrepuhdistuslaitoksen ohittamisen vaikutukset BCTMP-massan ominaisuuksiin 

  Rissanen, Petra (2018)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, millaisia vaikutuksia BCTMP-tehtaan pyörrepuhdistuslaitoksen ohittamisella on tutkittavien massalajien laatuun ja ominaisuuksiin. Metsä Board Oyj:n Joutsenon BCTMP-tehtaalla ...
 • ESD-suojaus LUT:n sähkölaboratorioissa : tilannekatsaus 

  Hakkila, Jussi (2018)
  Tässä kandidaatintyössä tehtiin tilannekatsaus ESD-suojauksesta Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkölaboratorioissa. Tilannekatsauksella saadaan kartoitettua sähkölaboratorioiden nykytila, sekä kehityskohteita ...
 • Minimileijutusnopeuden arviointi 

  Nummela, Tuomo (2018)
  Tässä kandidaatintyössä käsitellään kiinteistä hiukkasista muodostuvien materiaalien leijutusta kaasun avulla. Erityisesti keskitytään leijutuksen alkamiskohdan kaasun virtausnopeuden niin sanotun minimileijutusnopeuden ...
 • Lean-toimintamallin hyödyntäminen terveydenhoidonprosesseissa : case lihavuuden hoitoprosessi 

  Laine-Ylijoki, Elma (2018)
  Terveydenhuollon toimintaympäristö kokee jatkuvasti muutoksia, jotka tuovat uusia haasteita alalle. Haasteina ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen, työvoimapula sekä julkisen talouden kestävyysvaje. Samaan aikaan ylipainosta ...
 • Lujien ja ultralujien terästen optimaaliset työstöparametrit konepajavalmistuksessa 

  Alho, Tuomas (2018)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli kerätä eri tietolähteistä lujille ja ultralujille teräksille lastuamisarvoja konepajavalmistusta varten. Arvoja kerättiin porausta, sorvaus ja jyrsintää varten. Näiden lastuamisarvojen ...
 • Osakeanalyytikkojen antamien ostosuositusten vaikutukset osakekursseihin Suomessa 

  Tanskanen, Joel (2018)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, että onko erään suomalaisen osakeanalyysitoimiston asettamilla osakekohtaisilla ostosuosituksilla positiivisia vaikutuksia kyseisten yhtiöiden osakekursseihin. ...
 • Kevyen varastonhallintasovelluksen suunnittelu ja toteutus 

  Salminen, Joel (2018)
  Tämän kandidaatintyön aiheena on kevyen varastonhallintasovelluksen suunnitteleminen ja toteuttaminen usealle eri alustalle toimivana web-sovelluksena. Työssä perehdytään verkkosivukehityksen historiaan, React käyttöliit ...
 • Keskitetty ja hajautettu hankinta rautakaupassa 

  Neuvonen, Juho (2018)
  Tässä tutkimuksessa perehdytään rautakaupan hankintatoimeen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mitä hyviä ja huonoja puolia keskitetyllä ja hajautetulla hankinnalla on, sekä millaisia hankintajärjestelmiä erilaiset ...
 • Arduino-pohjaisen moottorinohjausjärjestelmän toiminta 

  Martikainen, Iikka (2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää Arduino -mikro-ohjaimeen perustuvan moottorinohjausjärjestelmän toimintaperiaate. Moottorinohjausjärjestelmien toimintaan yleisesti perehdytään kirjalliskatsauksen keinoin ja ...
 • Kalenterianomaliat Suomen osakemarkkinoilla 1999-2017 

  Holopainen, Teemu (2018)
  Tässä kandidaatintutkielmassa tarkoituksena on havainnoida kuukausianomaliaa suomalaisten pienten ja suurten yhtiöiden keskuudessa. Yhtiöt ovat lisäksi jaettu arvo-ja kasvuyhtiöihin lukuun ottamatta suuria kasvuyhtiöitä, ...
 • Vaihtoehtoisen aurinkopeilijärjestelmän toimintaperiaate ja käyttömahdollisuudet 

  Tapani, Antton (2018)
  Kiinnostus keskittävää aurinkoenergiaa kohtaan on lisääntynyt viime vuosina, mutta sovelluskohteet edelleen keskittyvät lähinnä suuren kokoluokan verkkosähköä tuottaviin laitoksiin. Pienen kokoluokan sovelluskohteisiin ...
 • Kaupallisten väsymisen monitorointilaitteiden vertailu 

  Mäntynen, Jaani (2018)
  Tutkimuksessa tehtiin kirjallisuusselvitys kaupallisista väsymisen monitorointiin soveltuvista laitteista Lappeenrannan teknillisen yliopiston teräsrakenteille. Kiinnostus rakenteiden, koneiden ja suunnitteluprosessien ...
 • Vuokrataloyhtiö nykytilanteessa ja tulevaisuuden kehityssuunnat kunnan omistamana kuntapalveluna 

  Viiru, Auvo (2018)
  Kunnat ovat viime vuosikymmenen aikana yhtiöittäneet toimintojaa kiihtyvällä vauhdilla. Yhtiöittämistä on ohjannut lainsäädäntö, mutta myös tehokkuus- ja tuloksellisuustavoitteiden vuoksi. Perinteisesti kuntien vuokrataloyhtiöt ...
 • Pienimuotoisen biokaasun tuotannon ratkaisut ja haasteet Suomessa 

  Valjakka, Minttu (2018)
  Tässä kandidaatintyössä on selvitetty pienimuotoisen biokaasun tuotannon ratkaisuja ja haasteita Suomessa. Kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena muiden jo olemassa olevien oppaiden ja selvitysten perusteella. ...
 • Konstruktiivinen tutkimus kaukolämmön hinnoittelusta 

  Ruppa, Heidi (2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten kaukolämmön hinnoittelua voitaisiin muuttaa kilpailukykyisemmäksi case -yrityksessä X. Tärkeimpänä hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä tutkittiin pääoman tuottovaatimusta. ...
 • Tilavarausjärjestelmän toteutussuunnitelma yliopisto-organisaatiolle 

  Luukkainen, Roope; Viljakainen, Simo (2018)
  Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla ei ole käytössä yhtenäistä tilavarausjärjestelmää, vaan tilojen varaus tapahtuu osittain manuaalisesti. Tämän työn tavoitteena on kehittää verkkopohjaisen tilavarausjärjestelmän ...
 • Jätevesipäästöjen jatkuvatoimisen mittauksen vaikutukset viranomaisprosessiin ja metsäteollisuuteen 

  Vettenranta, Kalle (2018)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli yleinen katsaus Suomen metsäteollisuuden jätevesimittauksista, vertailla kertamittauksia ja jatkuvatoimista mittaamista sekä ottaa huomioon viranomaisten lupaprosessin ja metsäteollisuusalan ...
 • Tuhkan ominaisuudet kotimaisissa puupolttoaineissa 

  Hirvonen, Toni (2018)
  Tämän työn tarkoituksena on tuoda esille kiinteiden kotimaisten puupolttoaineiden tuhkalle tyypillisiä ominaisuuksia. Aluksi työssä käydään läpi puupolttoaineiden käytön kehitystä Suomessa ja käsitellään Suomessa käytettyä ...
 • Membraanitekniikka happojen ja metallien erotuksessa 

  Kivistö, Tatu (2018)
  Työssä oli tarkoitus erottaa rautaa ja happoa koeliuoksista nanosuodatuksella. Koeliuokset valmistettiin perustuen kaivannaisteollisuuden käyttämiin keraamisten suodattimien pesuliuoksiin. Koska happoja käytetään myös ...

Näytä lisää