Aineistot 1-20 / 3106

  • Työoikeudellinen kilpailukieltosopimus : Perusteet työsuhteen päättymisen jälkeiselle kilpailukiellolle 

   Flink, Mona (2019)
   Kandidaatintutkielman tarkoituksena on perehtyä työoikeudelliseen kilpailukieltosopimukseen ja selvittää perusteita kilpailukieltosopimuksen tekemiselle. Tutkielmassa keskitytään työsuhteeseen liittyvään kilpailukieltosopimukseen ...
  • Vastuulliset hankinnat huonekalualalla 

   Strömberg, Topias (2019)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä seikkoja, miten vastuullisuus ilmenee Stemma Oy:ssä, joka on suomalainen huonekalualan ketju. Pääpaino tutkimuksessa on siinä, miten vastuullisuus näkyy niissä käytänteissä, ...
  • Pörssisähkön vaikutus aurinkovoimaloiden investointeihin 

   Postari, Dimitri (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan pörssisähkön ja aurinkovoimaloiden investointien välistä yhteyttä. Tavoitteena on muodostaa aurinkosähkölle pörssisähköstä saatava hinta sekä mallintaa aurinkosähkölle muodostuvan hinnan ...
  • Asiakasarvon vaikutus jäsenyyteen ammattiliitoissa : case: Suomen Ekonomit 

   Helme, Elmeri (2018)
   Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan asiakasarvon muodostumista teoriaan ja empiiriseen tutkimukseen perustuen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää asiakasarvon muodostumista ja vaikutusta Suomen Ekonomien jäsenyyteen ...
  • Suomen asuntomarkkinoiden tuottojen vertailu 

   Vänttinen, Henri (2018)
   Tämän kandidaattitutkielman tarkoituksena on vertailla asuntosijoittamisesta saatavia tuottoja Suomen asuntomarkkinoilla 2010 -luvulla. Pääasiallinen vertailu keskittyy Suomen suurimpiin asuntomarkkinoihin sekä näistä ...
  • Kuuman pisteen määritelmä ja esiintyvyys Loviisan ydinvoimalaitoksessa 

   Hemminki, Atte (2018)
   Tässä työssä muodostetaan määritelmä säteilevälle kuumalle pisteelle, sekä aloitetaan niiden seuranta Fortum Power And Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella. Tavoitteena on selvittää kuumien pisteiden määrä, sekä sijainnit ...
  • Arvostrategia Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2008-2018 

   Urpola, Anni (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten arvostrategia on menestynyt Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2008-2018. Tutkimuksessa muodostettiin viisi arvoportfolioita, joiden suoriutumista verrattiin ...
  • Off-grid-järjestelmän yhteensovittaminen OKT-luokassa 

   Minkkinen, Erkki (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitoittaa kahdelle erityyppiselle omakotitalolle sähkönjakeluverkosta erillään oleva off-grid-järjestelmä. Kohteena on 20 MWh vuodessa kuluttava sähkölämmitteinen omakotitalo ja 7.5 MWh ...
  • Selvitys nestepakkauskartongin valmistuksen mikromuovilähteistä 

   Partti, Jenni (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisia mikromuovien lähteitä nestepakkauskartongin valmistuksen prosessikierroissa. Valmistuksessa keskitytään tarkastelemaan neljää eri osaprosessia, jotka ovat puun ...
  • Siirtyminen omni-kanavaiseen vähittäiskauppaan : edellytykset ja toteuttaminen 

   Koskinen, Kalle (2019)
   Tämä tutkielma tutkii omni-kanavaisen vähittäiskauppaan siirtymistä, mitä se yritykseltä edellyttää ja miten sitä toteutetaan. Tutkimuksen tavoitteena on selittää, mitä omni-kanavainen liiketoiminta on ja antamaan ohjeistusta ...
  • Kuluttajanäkökulma hyönteisproteiinin käyttöön 

   Siiskonen, Sara-Tuuli (2019)
   Nykyään yleisesti käytettyjen proteiinilähteiden tuotanto kuormittaa huomattavasti ympäristöä. Vuoteen 2050 mennessä väestön odotetaan kasvavan 9 miljardiin, joten ruoantuotantoa on lisättävä ruokaturvan säilyttämiseksi. ...
  • Chatbottien käyttö pankin asiakaspalvelussa 

   Louhelainen, Julia (2019)
   Digitalisaation muutosvoima näkyy lähes kaikessa toiminnassamme. Muutos on näkynyt vahvasti myös pankkitoimialalla ja erityisesti pankkien asiakaspalvelussa. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia digitalisaation ...
  • Irlannin asuntokupla vuosina 1995-2007 

   Nuorlahti, Maiju (2018)
   Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaan Irlannin vuonna 1995 alkaneen ja vuonna 2007 puhjenneen asuntokuplan synnyn taustalla olleita tekijöitä. Tarkoituksena on saada kuva asuntojen ylihinnoittelusta sekä siitä, mitkä ...
  • Sisäisten resurssien hyödyntäminen pk-yrityksen kannattavuuden parantamisessa : tapaustutkimus 

   Jääskeläinen, Merituuli (2018)
   Kannattavuus on yrityksen elinehto markkinoilla pitkällä aikajänteellä selviämiseen. Kirjallisuuden perusteella se on yksi tärkeimmistä menestymistekijöistä yrityksen kilpailukyvyn sekä kasvun kannalta. Tutkimuksessa ...
  • Hedelmien ja vihannesten pakkausjätteen vähentäminen hankinnan näkökulmasta 

   Tiainen, Niina (2019)
   Tämä kandidaatintutkielma käsittelee hedelmien ja vihannesten pakkausjätteen vähentämistä hankinnan näkökulmasta. Työn tarkoituksena on tutkia, kuinka pakkausjätteeseen voidaan vaikuttaa hankinnan keinoin sekä tunnistaa ...
  • Hammaslääkärituolin nostomekanismin verhoilupeltien optimointi 

   Oinonen, Olli (2019)
   Todella monet nykyajan rakenteet sisältävät ohutlevyosia. Tässä työssä tarkasteltavassakin hammaslääkärintuolissa on lukuisia ohutlevykomponentteja. Ohutlevytuotteen valmistamiseen kuuluu useita työvaiheita. Terveydenhuollon ...
  • VIP-palvelujen kehittäminen CASE Ilosaarirock 

   Hämäläinen, Tuovi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia Ilosaarirock-festivaalin VIP-palveluita ja sitä, kuinka VIP-palveluita voitaisiin kehittää entisestään. Ilosaarirock koki uudistuksia kesällä 2018, kun festivaali otti käyttöönsä ...
  • Vastuullinen toimittajayhteistyö 

   Böss, Kristiina (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman aiheena on vastuullinen toimittajayhteistyö ja tarkoituksena on selvittää miksi yritykset pyrkivät vastuullisuuteen toimittajayhteistyössään. Tutkielma antaa kattavan kuvan yritysvastuusta, ...
  • Hankinnan kohteen vaikutus hankintaprosessiin 

   Honkanen, Elsa (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, millä tavoin materiaali tai palvelu hankinnan kohteena vaikuttaa hankintaprosessiin. Teorian ja empirian avulla pyritään saamaan kattava kokonaiskuva hankintaprosessien ...
  • Uutisten vaikutus Bitcoinin arvoon 

   Fagerholm, Hanna (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia uutisten vaikutusta Bitcoinin arvoon. Uutiset kerätään vuosilta 2016-2018, ja ne käsittelevät ainoastaan Bitcoinia tai yleisesti virtuaalivaluuttoja. Suurimman osan ...