Aineistot 1-20 / 2974

  • Yhdyskuntalietteen kuivaus, -poltto-ominaisuudet ja -hyötykäyttö 

   Miettinen, Hanna (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää yhdyskuntalietteen hyötykäyttöä ja sen ominaisuuksia. Työssä käsitellään lietteen käyttöä energiantuotannossa, lietteen käsittelytekniikoita ja näiden ympäristövaikutuksia. ...
  • Toimitusvarmuuden kehittäminen : Case JanLa Oy 

   Salonen, Alexi (2018)
   Työ on toteutettu ohutlevytuotemarkkinoilla toimivan JanLa Oy:n toimeksiantona. Työn tavoitteena on kartoittaa JanLa Oy:n toimitusvarmuutta heikentäviä tekijöitä sekä löytää niihin teoriaan pohjautuvia kehitysehdotuksia. ...
  • Böömiitin saostaminen kokoekskluusiokromatografian avulla 

   Nieminen, Junnu (2018)
   Bayer-prosessin energiankulutuksen vähentämiseksi saostetaan gibbsiitin (Al(OH)3) sijasta alumiinihydroksidia nimeltä böömiitti (AlOOH) ylikylläisestä natriumaluminaattiliuoksesta. Böömiitin saostukseen vaikuttavat ...
  • Data-analytiikan hyödyntäminen budjetoinnissa 

   Huuskonen, Miika (2018)
   Budjetoinnin ja data-analytiikan yhdistäminen on organisaatioille potentiaalinen kilpailuedun lähde ja sen vuoksi työssä pyritään selvittämään, miten data-analytiikkaa on hyödynnetty budjetoinnissa. Työssä käsitellään ensin ...
  • HSE-datan käyttö osana Nesteen jalostamoiden vuotojentorjuntaohjelmaa 

   Laurila, Aleksi (2018)
   Tämän työn tavoitteena on tuottaa tutkitun turvallisuus- ja ympäristötiedon (HSE-data, Health Safety and Environment-data) pohjalta analyysia ja toimenpide-ehdotuksia koskien Nesteen jalostamoilla sattuneita öljy- ja ...
  • Windows Phone 8 prototypointityökalun suunnittelu ja toteutus 

   Hokkanen, Teemu (2018)
   Työn aiheena on prototypointityökalun luominen, jonka avulla on mahdollista tuottaa Windows Phone 8 -sovelluksen prototyyppejä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa prototypointisovellus, jonka tuottamissa prototyypeissä ...
  • Metsähake polttoaineena 

   Mäntynen, Santeri (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella metsähaketta polttoaineena. Tarkastelun kohteina ovat koostumus ja ominaisuudet polttoaineena, hankintavarat, yleisimmät tuotantotekniikat hakkuualueelta tuotantolaitokselle, ...
  • LUT:n kaiuttoman huoneen käyttö kaiutinmittauksissa 

   Heino, Esko (2018)
   Kaiuton huone simuloi tilaa, jossa ei ole esteitä rajoittamassa äänen säteilyä, joten ääni pääsee vapaasti liikkumaan heijastumatta. Tällaisessa huoneessa kaiutinmittausta tehdessä saadaan mittaustulokseksi ...
  • Kiinteistövaihdannan palvelun omaksuminen 

   Naukkarinen, Anna-Sofia (2018)
   Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on innovaation omaksuminen. Tässä tutkielmassa innovaationa tarkastellaan Kiinteistövaihdannan palvelua, joka tarjoaa sähköisen asiointimahdollisuuden kiinteistökaupassa. Tutkimuksen ...
  • Big datan hyödyntämismahdollisuudet tuotekehityksessä 

   Vierula, Oskar; Wilander, Henri (2018)
   Big datalla tarkoitetaan useista eri lähteistä tulevaa ja nopeasti lisääntyvää dataa, jonka prosessointi on sen määrän ja monimutkaisuuden vuoksi todella haastavaa nykyaikaisilla tiedonhallintamenetelmillä. Tässä ...
  • Videopeliteollisuuden ansaintamallit ja niiden kehitys 

   Luhtala, Henri (2018)
   Tämä kandidaatintutkielma käsittelee videopeliteollisuuden ansaintamalleja sekä niiden kehitystä. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään mitä ansaintamalleja videopeliteollisuudessa hyödynnetään, eli keinoja miten yritysten ...
  • Avoimen innovaation hyödyntäminen kestävässä liiketoiminnassa ja sen kasvussa 

   Saari, Vilma (2018)
   Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia avoimen innovaation hyödyntämistä kestävässä liiketoiminnassa sekä selvittää voiko avoimen innovaation avulla saavuttaa kestävälle yritykselle kasvua. Avoin innovaatio on hyödyllinen ...
  • Avoimen datan hyödyntäminen SaaS-liiketoiminnassa 

   Heikkinen, Anni; Hietala, Joona (2018)
   Tämä työ on kirjallisuuskatsaus avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksiin SaaS- palveluntarjoajien näkökulmasta. Työssä käsitellään erityisesti avoimen datan arvoa, kaupallistamista, hinnoittelumahdollisuuksia sekä ...
  • Ympäristödiplomin käyttöönotto Lappeenrannan seurakuntayhtymässä 

   Lapila, Miina (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli laatia Lappeenrannan seurakuntayhtymälle kirkon ympäristödiplomin käyttöönottosuunnitelma. Kirkkohallitus on laatinut kirkon ympäristödiplomia varten Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan, ...
  • Pesulateollisuuden energiatehokkuuden parantaminen 

   Lähteenaro, Paavo (2018)
   Tässä kandidaatintyössä selvitetään Calefa Oy:n toimesta teollisuuspesuloiden energiankäyttöä ja keinoja sen tehostamiseen. Työn tarkoituksena on esittää energiankäytön nykytilanne, sekä suunnitelma, jolla voidaan vähentää ...
  • Modeling and PID-control design for bearingless high speed motor drive 

   Janhunen, Simo; Mussalo, Anton (2018)
   The demand for higher rotational speeds and the more and more challenging work environments have pushed magnetic bearings and bearingless machines to be an extensive multidisciplinary field of research. Magnetic bearings ...
  • Yhden sivun verkkosovelluksen koontivaiheen menetelmät sivulatauksen nopeuttamiseksi 

   Mikonsaari, Topias (2018)
   Hidas sivulataus on yksi tunnetuista yhden sivun verkkosovelluksen haasteista. Tässä työssä tutkitaan yhden sivun verkkosovelluksen koontivaiheen tekniikoita sivulatauksen nopeuttamiseksi. Esitellyt menetelmät pyrkivät ...
  • Tuplavälitulistus : uusimmat höyryvoimalaitosten kiertoprosessit 

   Ketonen, Sami (2018)
   Tuplavälitulistuksellisessa voimalaitoksessa suoritetaan toinen välitulistus ennen matalapaine- tai välipaineturbiinia. Ylimääräinen kierros on investoinniltaan hyvin kallis, mutta sillä voidaan nostaa merkittävästi laitoksen ...
  • Osaamisen kehittäminen esimiestyössä : esimiehen rooli ja työkalut osaamisen kehittämisessä : tapaustutkimus 

   Laurikainen, Tia (2018)
   Tarkoituksena tässä kandidaatintutkielmassa on tutkia esimiestyöskentelyä osaamisen kehittämisessä sekä tarkastella miten osaamisen kehittäminen ilmenee esimiestyössä. Tutkielma antaa kattavan näkemyksen osaamisen käsitteestä ...
  • Interaktiivinen datan visualisointi Power BI -työkalulla 

   Tolvanen, Arttu (2018)
   Datan visualisointi on arvokas apuväline päätöksentekijöille ja analyytikoille. Microsoft Power BI on helppokäyttöinen työkalu, joka tuottaa monenlaisia interaktiivisia visualisointeja. Tämän työn tavoitteena on määritellä, ...