Aineistot 1-20 / 3163

  • Negatiiviset hiilidioksidipäästöt ilmastonmuutoksen hillinnässä 

   Juntunen, Tuomas (2019)
   Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää kirjallisuuden pohjalta menetelmiä hiilidioksidin poistamiselle ilmakehästä. Tarkastelulla pyritään selvittämään lähitulevaisuuden kannalta merkittävimmät keinot sekä niihin liittyviä ...
  • Suuret biomassakäyttöiset höyryvoimalaitokset 

   Hiltunen, Sami (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on käydä läpi suurien biomassakäyttöisten höyryvoimalaitosten käytännön toteutustapoja, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi työssä esitetään suurien ja aktiivisessa käytössä olevien ...
  • Systemaattinen arvostrategia Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2005-2018 

   Tuupanen, Roope (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia systemaattisen arvostrategian toimivuutta Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2005-2018. Tutkimukseen valikoituneet tunnusluvut pohjautuivat vahvasti ERP5-arvostrategiaan. ...
  • Pumped heat energy storage uusiutuvan energian varastoimiseen 

   Toikka, Tommi (2019)
   Työssä käsitellään Pumped Heat Energy Storage sähköenergianvarastointijärjestelmää (PHES) ja esitellään sen toimintaperiaate, jonka jälkeen perehdytään tarkemmin sen lämpövarastoihin ja virtauskoneistoon kirjallisuuden ...
  • Mekaaniset energiavarastot 

   Honkanen, Santeri (2019)
   Mekaaniset energiavarastot ovat tällä hetkellä käytetyin energianvarastointimenetelmä. Mekaanisia energiavarastoja ovat pumpatut vesivarastot, painovoimavarastot, vauhtipyörät ja paineilmavarastot. Mekaanisessa varastoinnissa ...
  • Kuunvaihdeilmiö Euroopan osakemarkkinoilla 

   Nylander, Ken (2019)
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia kuunvaihdeilmiötä Euroopan osakemarkkinoilla. Tutkielmassa selvitetään, esiintyykö kuunvaihteessa poikkeavan korkeita tuottotasoja loppukuuhun verrattuna, ja voiko kuunvaihdeilmiötä ...
  • Yhteiskuntavastuun vaikutukset yrityksen strategian laadintaan suomalaisessa elintarviketeollisuudessa 

   Pitkänen, Weerti (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, kuinka yhteiskuntavastuu vaikuttaa yrityksen strategian laadintaan. Keskeiseen sisältöön kuuluvat yrityksen yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta (ekologinen, sosiaalinen ja ...
  • Big datan hyödyntäminen markkinoinnissa B2C-verkkokaupoissa 

   Vainio, Valtteri (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan miten B2C-verkkokaupat voivat hyödyntää big dataa markkinoinnissa. Työssä verkkokaupat jaetaan kahteen ryhmään: alustatalouden verkkokauppoihin ja perinteisiin verkkokauppoihin. Big ...
  • Vaihtoehtoisten lämmitysjärjestelmien kannattavuus kiinteistökokoluokassa 

   Sundberg, Kim (2019)
   Työssä on tarkoituksena miettiä vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä Espoossa sijaitsevaan omakotitalokohteeseen ja vertailla niiden kustannuksia verrattuna vanhaan öljylämmitysratkaisuun. Lopputuloksena tulisi olla selkeää, ...
  • Vedyn tuotanto pienen kokoluokan elektrolyysilaitteilla 

   Lahtinen, Lauri (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vedyn tuotannon pienen kokoluokan elektrolyysiteknologiaa. Tutkimuksessa selvitettiin myös Ferroplan Oy:n konttivoimalaitokseen sopivaa elektrolyysiteknologiaa. Lisäksi tutkimuksessa ...
  • Aurinkosähkökäyttöinen induktiotaso ruoanlaitossa 

   Simpanen, Sakari (2019)
   Saharan eteläpuolisessa Afrikassa energia tuotetaan pääasiassa biopolttoaineilla, kuten puulla ja lannalla. Biopolttoaineiden käyttämisen ongelmia ovat muun muassa pienhiukkaspäästöt, terveysongelmat sekä polttoaineen ...
  • Maalämmön hyödyntämispotentiaali Lemin kaukolämmön tuotannossa 

   Nikunen, Markus (2019)
   Tämä kandidaatintyö on tehty yhteistyössä Lemin Lämpö Oy:n kanssa. Lemin Lämpö tuottaa Lemin kirkonkylässä kaukolämpöä uusiutuvalla metsäenergialla. Kesäaikana lämpö tuotetaan kuitenkin pääasiassa kevyellä polttoöljyllä ...
  • Brändin rakentuminen uusilla luksusalan yrityksillä 

   Kuusisto, Chris (2016)
   Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkitaan brändin rakentumista uusilla luksusalan yrityksillä. Tavoitteena on selkeyttää monimutkaisen ”luksus” sanan merkitystä ja antaa uusille luksusalan yrityksille selkeä kuva siitä mitä ...
  • Hiilidioksidin talteenotto bioenergian tuotannossa ja sen potentiaali Suomessa 

   Linjala, Onni (2019)
   Tämä tutkimus käsittelee bioenergian tuotantoon yhdistettyä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (BECCS), joka on lupaava negatiivisten päästöjen teknologiamuoto. Tutkimuksen tavoitteena on luoda selkeä katsaus ...
  • Yrityksen ostopäätösprosessi toimitilojen hankinnassa 

   Makkonen, Joel (2019)
   Kandidaatin tutkielman aiheena on ”Yritysten ostopäätösprosessi toimitilojen hankinnassa” ja se on tehty yhteistyössä Williamshill Oy:n kanssa. Tutkielman tavoitteena on selvittää kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla ...
  • Sähkömagneettisten komponenttien 3D-tulostus 

   Ryynänen, Juho (2019)
   Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, ovatko 3D-tulostettujen sähkömagneettisten komponenttien ominaisuudet mahdollisesti paremmat kuin perinteisin menetelmin tuotetuilla komponenteilla. Työn alussa käydään läpi ...
  • Aurinkovoimalla toimivan järven alusveden hapetuspumppauslautan toteutus ja tuloksia 

   Oilinki, Eino (2019)
   Aurinkovoimalla toimivan järven alusveden hapetuspumppauslautan alustavia suunnitelmia on tehty jo vuonna 2015 professori Juha Pyrhösen ideoihin pohjautuen. Hapetuspumppauslautta saatiin toteutettua vuosien 2017 ja 2018 ...
  • Aurinkopaneelien lämmönsiirto 

   Virtanen, Veli-Matti (2019)
   Aurinkopaneelien rooli energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti. Eräs aurinkopaneeleiden heikkous on se, että aurinkopaneelin hyötysuhde pienenee aurinkopaneelin lämpötilan kasvaessa. Lämpötilan pienenemisen lisäksi suuret ...
  • Startup-yritysten välinen yhteistyö yritysyhteisössä 

   Köhler, Joel (2017)
   Tämä tutkimus käsittelee startup-yritysten välistä yhteistyötä startup-yhteisössä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten startup-yhteisön dynaaminen, innovatiivinen ja avoin ympäristö vaikuttaa startup-yritysten ...
  • Bioenergiainvestoinnit 2030 

   Kohonen, Kaarle Juho Ilmari (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Suomessa toteutuvia bioenergiainvestointeja vuoteen 2030 mennessä yleisellä tasolla. Työn tavoitteena on selvittää poliittisen päätöksenteon taustavaikutusta toteutuviin investointeihin ...