Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

Aineistot 20797-20816 / 20848

  • Älyhitsauslaitteen käyttöliittymän integrointi yhteistoimintarobottiin 

   Järventausta, Aleksi (2019)
   Kandidaatintyön aiheena on tutkia, mitkä ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin tiedonvaihdon integroinnissa, ja toteuttaa ...
  • Älykkäiden energiamittareiden mahdollistamat palvelut 

   Vähäuski, Anne (2008)
   Sähkönmittaus suoritetaan enenevissä määrin älykkäiden energiamittareiden avulla niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Älykkäät energiamittarit mahdollistavat huomattavasti monipuolisemman mittaustiedon saannin kuin ...
  • Älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttö puutavarakuormaimen väsymiskestoiän parantamisessa 

   Mäkinen, Sasu (2001)
   Työn tavoitteena oli tutkia älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttöä mekatronisen koneen väsymiskeston parantamisessa. Älykkäiden järjestelmien osalta työssä keskityttiin lähinnä neuroverkkojen ja sumean logiikan mahdollisuuksien ...
  • ÄLYKKÄIDEN PALVELUJEN JA YHTEYSPALVELIMEN TOTEUTUS H.323-VIESTINTÄVERKKOON 

   Kovanen, Pasi (2000)
   Soneran IP-viestintäverkko on monipuolisia viestintäpalveluita asiakkaille tarjoava palvelualusta. Palveluihin kuuluvat ITU-T:n H.323-suosituksen mukaiset ääni- ja videopuhelut. Työssä toteutettiin viestintäverkkoon ...
  • Älykkäiden teknologioiden onnistunut käyttöönotto taloushallinnossa 

   Kauppila, Eetu (2020)
   Älykkäät teknologiat ovat kasvava resurssi taloushallinnossa ja pitävät sisällään ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälypohjaisia toimintoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka kyseiset teknologiat tulisi ...
  • Älykkään energianhallinnan hyödyt OKT-kokoluokassa 

   Tenhunen, Henrik (2022)
   Älykkäät energianhallintajärjestelmät ovat nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi sähkön ja muiden energiamuotojen hintojen noustessa. Älykkään energianhallinnan avulla voidaan saavuttaa suurempi omavaraisuusaste, sekä säästää ...
  • Älykkään kalastusvieheen suunnittelu 

   Martikainen, Janne (2018)
   Kalastus on yksi ihmiskunnan vanhimpia elinkeinoja metsästyksen ja keräilyn ohella. Viehekalastuksen alkaminen on ajoitettu aikaan ennen metallinkäsittelyn keksimistä. Nykyään viehemarkkinat laajenevat jatkuvasti ja ...
  • Älykkään latauksen soveltaminen sähköautoille 

   Tirronen, Ismo (2020)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään sähköajoneuvojen (EV) latauksen ohjaamisesta omakotitaloissa. Esitelty ohjausmenetelmä sähköautojen lataukseen hyödyntää reaaliaikaisia mittauksia ja muistiin tallennettuja huipputeho ...
  • Älykkään sähköverkon datan fasilitointi IoT:n ja Big Datan avulla 

   Väisänen, Leevi-Kalle (2022)
   Älykkäät sähköverkot yleistyvät maailmalla ja toimiakseen tämä järjestelmä tarvitsee sähköverkon lisäksi paljon tieto- ja viestintätekniikkaa. Älykäs sähköverkko tuottaa valtavia määriä dataa, joka saadaan hyödynnettyä ...
  • Älykkäät lääkkeenjakoratkaisut:Liiketoimintakonseptien nykytila 

   Heiskanen, Antti; Immonen, Mika; Pynnönen, Mikko (Technology Business Research Center Lappeenranta. Lappeenranta University of Technology, 2009)
   Älykkäille lääkkeenjakoratkaisuille tulee luultavasti olemaan tulevaisuudessa suuri kysyntä, sillä asiakasmäärät ja julkisen terveydenhuollon resurssit eivät kohtaa toisiaan. Säilyttääksemme yhteiskuntamme terveydenhuollon ...
  • Älykkäät polymeerit säädellyssä lääkeannostelussa ja nanolääkkeissä 

   Makkonen, Janita (2022)
   Perinteisen lääkeannostelun ongelmana on lääkeaineiden huono liukoisuus ja nopea häviäminen elimistöstä sekä vauriot terveessä kudoksessa. Lisäksi lääkkeet leviävät verenkierron mukana ympäri elimistöä, jolloin lääkkeen ...
  • Älykkäät sähkömittarit Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa 

   Sarmala, Ossi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkielman keinoin älykkäiden sähkömittarien käyttöä eri puolilla maailmaa. Työssä käytettävät lähteet ovat kerätty pääosin alueiden energiaviranomaisten ja niiden yhteistyöelinten ...
  • Älykkäät sähköverkot 

   Haimila, Jouni (2010)
   Tässä diplomityössä esitellään älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia hyötyjä sähköverkkojen uudistamisella voidaan saavuttaa. Lisäksi työssä selvitetään syitä, jotka ovat ajaneet ...
  • Älykodin asiakasarvo 

   Juopperi, Liisa (2021)
   Älykodissa arjen tehokkuutta ja elämisen mukavuutta on lisätty monipuolisesti erilaisten älykotituotteiden avulla. Älykotituotteet ovat kodin sisäiseen verkkoon liitettyjä automatisoituja, etähallittavia ja dataa kerääviä ...
  • Älykodit ja teknologian mahdollistamat uudet asumisratkaisut 

   Strandman, Markus (2020)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustetaan tekemällä älykotien nykytilanteen katsaus, jossa käydään läpi ...
  • Älykotikonseptien soveltuvuus elämän eri vaiheissa 

   Kuokkanen, Joni (2021)
   Älykotiteknologia on viime vuosien aikana noussut suosiossa ja osoittanut teknologian kehitystä lähivuosille. Tämän vuoksi työ lähti kartoittamaan alan nykyistä tilannetta ja etsimään ongelmakohtia. Tutkimuskysymyksenä ...
  • Älykäs datan käyttö teollisuuden kunnossapidon ja käyttövarmuuden parantamisessa 

   Toroskainen, Tatu (2019)
   Paperitehtailla ja teollisuudessa yleisesti kerätään valtava määrä prosessien tuotanto- ja kunnossapitodataa. Tämän datan analysointi on perinteisin menetelmin sekä muuttujien- että datapisteiden määrän vuoksi erittäin ...
  • Älykäs digitaalinen sairaala 

   Ketola, Erik (2020)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on perehtyä ja saada kuva tulevaisuuden sairaalan sähkö-teknisistä järjestelmistä. Työ alkaa perehtymällä Suomen nykyiseen väestönrakenteeseen, kan-sansairauksiin ja tulevaisuuden näkymiin ...
  • Älykäs kunnossapito 

   Paukkonen, Henri; Vartiainen, Timo (2015)
   Valmistuksen ajatusmallin siirtyessä kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa, on kunnossapidon roolin täytynyt siirtyä kohti elinkaarilähtöistä ajattelua. Uusien ajattelutapojen lisäksi älykkäiden teknologioiden kehittymisen ...
  • Älykäs liikennetelematiikkajärjestelmä portti- ja puomiympäristön hallintaan ja automatisointiin 

   Mikkonen, Ville (2010)
   Tässä diplomityössä käsitellään älykkään liikennetelematiikkajärjestelmän määrittelyyn ja toteuttamiseen liittyviä haasteita. Työssä määritellyt konseptit keskittyvät logistiikkakeskuksiin ja parkkihalleihin ja niissä ...