Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

  • 0 AND 02 ADSORPTION ON Ag/Cu[100] 

   Pitkänen, Heikki (2005)
   In this work the adsorption mechanisms of atomic and molecular oxygen on Cu(100) surface are studied using ab initio simulation methods. Through the atomistic scale under-standing of the elementary oxidation processes we ...
  • 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma 

   Ahonen, Jarkko (2010)
   Diplomityön tavoitteena on laatia LE-Sähköverkko Oy:lle 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma. LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Lahden alueella. LE-Sähköverkko ...
  • 100% renewable energy system for Turkey and the special role of solar photovoltaics and battery storage 

   Kilickaplan, Anil (2017)
   Economic growth, increasing population, urbanisation and industrialisation are the macro effects on increasing global energy demand. These indicators values are increasing in Turkey as well and will continue at least for ...
  • 100% Self-made AI : image recognition 

   Karppinen, Valtteri (2023)
   Artificial Intelligence has seen major improvements in recent years. Multimodal large language models such as ChatGPT can answer almost any question, and produce almost any wanted text piece and Image text models such as ...
  • 1000 V distribution system and its potential in Russia 

   Abramov, Grigory (2007)
   The application of the three voltage level 20/1/0.4 distribution system in Finland has proved to be an economic solution to enhance the reability of electricity distribution. By using 1 kV voltage level between medium and ...
  • 1000 V jakelujännitteen käyttömahdollisuudet Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä 

   Saira, Ville (2009)
   Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 20/0,4 kV tekniikalla toteutettu sähkönjakeluverkko on monin paikoin saavuttamassa pitoaikansa loppua. Sähkönjakeluverkko sijaitsee pääasiassa haja-asutusalueilla ja on pääosin avojohtotekniikalla ...
  • 1000 V sähkönjakelujärjestelmän teknistaloudellisen kannattavuuden tarkastelu 

   Kaipia, Tero (2004)
   Tässä työssä tutkitaan 1000 V pienjännitejakelun taloudellista kannattavuutta. Tutkimus perustuu teoreettiseen tarkasteluun, jossa noudatetaan yleisiä verkostosuunnittelun periaatteita. EU-lainsäädäntö mahdollistaa 1000 V ...
  • 100MW:n biokattilan polttoaineiden hankinta ja taselaskenta 

   Heinonen, Henri (2007)
   Diplomityö tehtiin Anjalankoskella sijaitsevalle Vattenfallin tytäryhtiölle, Vamy Oy:lle. Vamy toimittaa Myllykoski Paper Oy:lle prosessilämpöä ja sähköä. Vuotuinen energiantuotanto on noin 700- 900 GWh prosessilämpöä ja ...
  • 1D-lämpötilajakauman mittaaminen valokuidulla HIPE-koelaitteiston vesisäiliössä 

   Kinnunen, Santeri (2020)
   Tässä työssä valokuidulla mitataan 1D-lämpötilajakaumaa sekä kerrotaan mihin valokuitumittaustapa perustuu ja kuinka se toimii. Työssä tehdään kokeellisia jatkomittauksia Joonas Telkän LUT-yliopiston ydintekniikan ...
  • 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoituminen nikkelin kanssa eri liuottimissa 

   Salmenhaara, Oskari (2014)
   Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoitumista nikkeli(II) ionin kanssa vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa liuotinseoksissa. Työ tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jossa pyritään ...
  • 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin nestejäähdytysjärjestelmän komponentit ja hinnat 

   Montonen, Jyrki (2014)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin nestejäähdytteisen 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden hinnat. Tällä pyritään helpottamaan uutta teknologiaa hyödyntävien jäähdytysjärjestelmien ...
  • 20 kV ilmajohtoverkon maakaapeloinnin vaikutus maasulkusuojaukseen ja loistehotaseeseen 

   Pesonen, Matti (2015)
   Sähkömarkkinalakimuutokset ovat ohjanneet useita verkkoyhtiötä muuttamaan investoin-tistrategioitaan. Kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät useilta verkkoyh-tiöiltä aiempaa suurempaa panostusta jakeluverkon ...
  • 20 kV maakaapeleiden vianpaikannus 

   Karttunen, Harri (2020)
   Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten kiristyttyä vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä maakaapelointiaste lähti nousuun Suomessa. Maakaapeliverkon pidentyessä verkkoyhtiöt tarvitsevat väistämättä yhä enemmän ...
  • 2000-luvun höyryturbiiinit 

   Heinonen, Mikko (2011)
   Kandidaatintyössä esitetään nykyaikaisen höyryturbiinin toimintaperiaate ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi esitetään tietoa turbiinien kehityksestä, eri turbiinityypeistä ja valmistajista.
  • 2D-pelin tekeminen Pygletillä 

   Laine, Sakari (2017)
   Python on tällä hetkellä yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, ja sille on tehty useita pelikirjastoja. Pyglet on OpenGL-ohjelmointirajapintaan perustuva tehokas Python-multimediakirjasto, joka on keskittynyt erityisesti ...
  • 2D-tasotapauksen soveltaminen 3D-geometriaan tehollisen lovijännityksen menetelmällä 

   Punkkinen, Lassi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskentamenetelmää, jolla voitaisiin laskea 3D-geometrian tehollinen lovijännitys kuormaa kantamattomassa liitoksessa. Tässä menetelmässä 2D ENS-mallista määritettiin lovijännityskertoimet ...
  • 3 kW:n mikrokaasuturbiinin periaatesuunnittelu 

   Koponen, Timo (2014)
   Tässä työssä esitellään ensiksi yleisesti kaasuturbiini, sen toimintaperiaate ja sovelluskohteet. Lisäksi kaasuturbiinin yleinen suunnittelu käydään läpi mitoituksen kannalta. Mikrokaasuturbiini on kaasuturbiini pienemmässä ...
  • 3D - model data transfer of ship hull structure features between cad programs 

   Gušani, Sami (2022)
   Shipbuilding design consists of three phases: conceptual design, preliminary design, and detail design. Each design process has its challenges addressed with the proper application, resulting in different design tools. The ...
  • 3D Hand Movement Measurement Framework for Studying Human-Computer Interaction 

   Kuronen, Toni; Eerola, Tuomas; Lensu, Lasse; Kälviäinen, Heikki; Häkkinen, Jukka (Springer, Cham, 30.12.2019)
   In order to develop better touch and gesture user interfaces, it is important to be able to measure how humans move their hands while interacting with technical devices. The recent advances in high-speed imaging technology ...
  • 3D modeling of a large electric machine for sales purposes 

   Vehviläinen, Milla (2020)
   In this master’s thesis, I propose a best practice for providing reduced 3D models to marine customers at sales stage at ABB, a company designing and manufacturing large electric machines. Marine customers often request ...