Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 3341-3360 / 9782

  • Jaettu palvelukeskus strategisena valintana : riskit ja riskienhallinta 

   Pollari, Toni (2018)
   Kilpailuilla markkinoilla yritykset etsivät jatkuvasti keinoja tehostaa toimintaansa. Jaettu palvelukeskus on organisaatio, jolla pyritään luomaan kustannustehokkuutta ja ainutlaatuisia resursseja. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Jakelukeskuksen tiedonhallinnan optimointi 

   Järvenpää, Olli (2010)
   Vuoden 2008 lopussa alkaneen talouslaman johdosta myös Polar Electrolla lähdettiin hallitsemaan kuluja aiempaa tehokkaammin. Eri toimintojen kustannukset otettiin tarkempaan ja entistä kriittisempään tarkasteluun. Tällä ...
  • Jakelulogistiikan kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Kiviranta, Taneli (2009)
   Tämän diplomityön päätavoite on selvittää keinoja Woikoski Oy:n jakelulogistiikan kustannustehokkuuden kehittämiseksi. Päätavoite voidaan jakaa osatavoitteisiin, joita ovat varastonohjauksen kehittäminen ja jakelun ...
  • Jakeluverkkoyhtiön sähköasemahankinnan kojeistomäärittelyt 

   Pusa, Erkki (2020)
   Tässä työssä tarkastellaan 110/20 kV kytkinlaitteiden ja kojeistojen teknisiä vaatimuksia Tampereen Sähköverkko Oy:n (TSV) sähkönjakelualueella. Työ on osa TSV:llä käynnissä olevaa verkostostrategiapäivitystä. TSV:n ...
  • Jalometallikustannusten hallintatyökalu 

   Mononen, Teppo (2013)
   Tämän työn tavoitteena on luoda malli tai työkalu Ecocat Oy:n jalometallihävikin kustan-nusten hallitsemiseen tuote- tai tuoteperhetasolla. Lisäksi osatavoitteena on nostaa esiin huomioita ja käytäntöjä hävikin hallinnan ...
  • Jatkuvan parantamisen kulttuurin edistäminen logistiikkakeskuksessa 

   Varanki, Hannu (2018)
   Diplomityön tavoitteena on edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria logistiikkakeskuksessa. Tavoitteeseen pyritään määrittämällä alan kirjallisuuden pohjalta keskeisimmät haasteet ja kehittämällä toimintatapoja, ...
  • Jatkuvan säästämisen kohdentuminen ja sijoitustuotteiden kustannusrakenteista. Case: Etelä-Karjalan Osuuspankki 

   Arminen-Peltonen, Paula (2002)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Etelä-Karjalan Osuuspankin asiakkaiden jatkuvan säästämisen kohdentumista tulevaisuudessa ja samalla analysoida sijoitustuotteiden kustannusrakenteita pankin näkökulmasta. Lisaksi ...
  • Jatkuvan tilintarkastuksen hyödyntäminen 

   Valo, Tuomas (2018)
   Reaaliaikaisen taloudellisen informaation kerääminen on yksi teknologisen kehityksen tärkeimmistä tavoitteista yritysten liiketoimintaprosesseissa. Perinteisessä vuosittaisessa tilinpäätöstarkastuksessa tapahtumat varmennetaan ...
  • Jatkuvatoiminen ioninvaihto ja kompleksoituvien metallien sorptio kloridiympäristössä 

   Pinoniemi, Silja (2010)
   Työn tarkoituksena oli tutkia kompleksoituvien metallien erotusta kloridiliuoksesta ioninvaihdolla. Kirjallisessa osassa perehdyttiin metallikompleksien muodostumiseen, ja erityisesti hopean, kalsiumin, magnesiumin, lyijyn ...
  • Jatkuvatoimisen natriumhypokloriittireaktorin mallinnus 

   Jani Siitonen (2009)
   Natriumhypokloriittia voidaan valmistaa kloorista ja lipeästä jatkuvatoimisessa absorberissa. Tässä työssä tutkittiin kokeellisesti, miten kaasun ja nesteen virtausnopeudet vaikuttavat täytekappalekolonnin tulvimiseen ja ...
  • Jatkuvatoimisen sellukeittimen säätöjen suorituskyvyn analysointi 

   Koponen, Ari P. (2006)
   Työssä tarkastellaan yleisiä menetelmiä säätöpiirien suorituskyvyn analysointiin ja sovelletaan niitä jatkuvatoimisen sellukeittimen säätöihin. Esitellyt menetelmät tarjoavat keinoja myös huonon säätötuloksen syyn ...
  • Jatkuvatoimisten tuotantolinjojen käyntivarmuuden kasvattaminen värähtelymittausten avulla 

   Harjula, Juha (2018)
   Tässä diplomityössä etsittiin keinoja käyttövarmuuden kasvattamiselle jatkuvatoimisilla tuotantolinjoilla ennustavan ja aktiivisen värähtelymittauksen avulla SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla. Työn tavoitteena oli kartoittaa ...
  • Jatkuvavaletun teräksen leikkaussuunnitelman optimointi 

   Alatalo, Juha (2006)
   Teollisuuden tuotannon eri prosessien optimointi on hyvin ajankohtainen aihe. Monet ohjausjärjestelmät ovat ajalta, jolloin tietokoneiden laskentateho oli hyvin vaatimaton nykyisiin verrattuna. Työssä esitetään tuotantoprosessi, ...
  • Jauhatusparametrien vaikutus jauhatustuotteen partikkelikokoon ja suodattuvuuteen 

   Nyman, Tuija (2016)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia ensin jauhatusparametrien vaikutus rikastushiekan hienousasteeseen eli miten partikkelikokojakaumaa kuvaavat partikkelikoot muuttuvat. Tämän jälkeen tutkitaan miten rikastushiekan ...
  • Jauhatuspiirin ilmakierron optimointi 

   Hellman, Raine (2000)
   Luokittuminen erilaisine mekanismeineen aiheuttaa yleisesti ongelmia, kun on kysymyksessä kiintoaineen väliaikainenkin varastointi siilossa. Sitä voidaan vähentää kiintoaineiden, prosessin ja laitesuunnittelun muutoksilla. ...
  • Jauhemaalaamon kehittäminen Lean Six Sigma -työkalujen avulla 

   Ihalainen, Marko (2020)
   Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli tutkia millä menetelmillä voidaan parantaa Vilakone Oy:n jauhemaalaamon maalausprosessia niin, että se tuottaa tasalaatuista pintakäsittelyä tuotantosuunnitelman vaatimassa järjestyksessä. ...
  • Jauhinterien valmistuksen kehittäminen 

   Lampinen, Ville (2008)
   Diplomityö käsittelee eräälle paperiteollisuuden komponentteja valmistavalle yritykselle tehtyä tutkimusta, jossa tutkittiin erilaisia valmistusmenetelmiä, joilla voidaan valmistaa uudenlaisia jauhinteriä. Diplomityössä ...
  • JAVA APIS FOR BLUETOOTH WIRELESS TECHNOLOGY 

   Baraev, Ilya (2002)
   Bluetooth™ Teknologia - Bluetooth Wireless Technology - on lyhyen kantaman langaton kommunikointiteknologia. Vaikka se onkin ensisijaisesti suunniteltu kaapelin korvaajaksi laitteiden omaan toimintaan liittyvässä ...
  • Java Mobile Media API porting in Symbian Operating System 

   Venäläinen, Pasi (2003)
   Työssä tutkitaan, kuinka Symbian käyttöjärjestelmälle voidaan tehdä siirrettäviä ohjelmia. Työssä käydään läpi menetelmiä, jotka helpottavat ohjelmistojen siirrettävyyttä uudelle alustalle. Uuteen älypuhelimeen voi tulla ...
  • Java Specification Request development on a mobile device 

   Karhula, Jouko (2005)
   Nykyaikaiset Java-teknologiaa sisältävät matkapuhelimet kehittyvät vauhdikkaasti prosessoritehon, muistin määrän sekä uusien käyttöjärjestelmäversioiden tarjoamien ominaisuuksien myötä. Laitteiden näyttöjen koko tulee ...