Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 6438-6457 / 9782

  • R&D Expenditures and Firm Performance: Empirical Evidence on Finnish Data 

   Hokkanen, Katri (2006)
   Tutkielman tavoitteena on tutkia yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (T&K) vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn. Tutkielmassa tarkastellaan myös lyhyesti T&K- toimintaa osana yrityksen toimintoja ja ympäristöä. ...
  • Raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantaminen Oras Oy:n valimossa 

   Lakkala, Anu (2006)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia toimintatapoja ja edellytyksiä parantaa Oras Oy:n valimon raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Tarkastelu suoritettiin ekotehokkuusajattelun näkökulmasta. Valimon ekotehokkuutta ...
  • Raaka-aineen käytön tehostaminen 

   Karimäki, Lauri (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen puuraaka-aineen käyttöä. Kohdeyritys on massiivipuuparkettia valmistava yritys, jonka tuotantotoiminta oli diplomityön aloitushetkellä noin vuoden ikäinen. Parkettituotannossa ...
  • Raaka-aineiden hankinta Fescon Oy:ssä 

   Sainio, Kirsi (2003)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää raaka-aineiden hankintaa kuivatuotteita valmistavassa yrityksessä. Työ sisältää oikea-aikaiseen tilausrytmiin ja eräkoon määrittämisen liittyviä menetelmiä ja päätöksiä hankintojen ...
  • Raaka-ainemarkkinoiden epävakaisuus hankinnan haasteena 

   Korppinen, Sami (2010)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutustutaan raaka-ainemarkkinoiden ominaispiirteisiin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat raaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin lyhyellä ja pidemmällä ...
  • Raakafosfaatin liuotus ja ammonointi 

   Laakso, Teemu (2001)
   Apatiittien käyttöä raaka-aineena lannoitteiden valmistusprosessissa on usein hankaloittanut lannoitelietteen viskositeetin kasvu, kun hapanta lannoitelietettä on neutraloitu ammoniakilla. Työn tarkoituksena oli tutkia ...
  • RAAKAPUUKULJETUKSET VENÄJÄN RAUTATEILLÄ, SEKÄ SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ YHDYSLIIKENTEESSÄ 

   Roiha, Semi (2003)
   Työssä on aluksi tarkasteltu Venäjän raakapuukuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä siten, että ne selittäisivät parhaalla mahdollisella tavalla raakapuukuljetuksien tulevaisuutta sekä niissä käytettävän liikkuvan kaluston ...
  • Raakapuun kuljetusmuotovisio 2005 

   Niemi, Satu Pirita (2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli raakapuun kuljetusmuotovision luominen vuodelle 2005. Keskeisimpänä tarkoituksena oli tunnistaa raakapuun kuljettamiseen ja sen toimintaympäristöön liittyvät muutokset kotimaassa ja Venäjällä. ...
  • Radanohjaimen suunnittelu leveille päällystyskoneille 

   Mankki, Jussi (2008)
   Radanohjaimia käytetään radan poikkisuuntaiseen paikoitukseen sekä oskillointiin ja ne ovat osa paperinvalmistuslinjojen radanhallintajärjestelmiä. Oikein suunnitellulla ja sijoitetulla radanohjaimella voidaan estää ...
  • Radar cross-section measurement using the Doppler effect 

   Zaritovskiy, Mikhail (2014)
   In this Master Thesis we discuss issues related to the measurement of the effective scattering surface, based on the Doppler Effect. Modeling of the detected signal was made. Narrowband signal filtering using low-frequency ...
  • Radiaalikompressorin aerodynaaminen suunnittelu 

   Naukkarinen, Tomi (2013)
   Tämän diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella radiaalikompressori. Aluksi on tutustuttu radiaalikompressorissa tapahtuviin ilmiöihin, jonka jälkeen radiaalikompressori on suunniteltu. Reunaehtoina suunnittelussa olivat ...
  • Radiaalikompressorin juoksupyörän virtauskanavan suunnittelu 

   Putus, Tomi (2009)
   Diplomityössä on tutkittu radiaalikompressorin juoksupyörän virtauskanavan suunnittelua ja esitelty yleisesti käytetyt suunnittelumenetelmät. Virtauskanavan muodon vaikutukset virtauskenttään on esitetty. Työssä on kehitetty ...
  • Radiaalikompressorin spiraalivirtauksen numeerinen mallinnus 

   Turunen-Saaresti, Teemu (2001)
   Diplomityössä mallinnetaan numeerisesti radiaalikompressorin spiraalin virtaus. Spiraalin tarkoituksena radiaalikompressorissa on kerätä tasaisesti virtaus diffuusorin kehältä. Spiraaliin on viime aikoina kiinnitetty enemmän ...
  • Radiaalikompressorin valinta hiilivetyteollisuudessa 

   Lysak, Stanislav (2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hiilivetyteollisuudessa käytettävien radiaali-kompressorien ominaisuuksia, toimintaympäristöjä, turvallisuusasioita, etuja ja rajoitteita. Tämän lisäksi selvitettiin vaihtoehtoisia ...
  • Radiative Heat Transfer in Boiler Furnaces 

   Maximov, Alexander (2008)
   Better models are needed for radiative heat transfer in boiler furnaces. If the process is known better, combustion in the furnace can be optimized to produce low emissions. It makes the process to be environmental friendly. ...
  • Radio Resource Management across UMTS Radio Network Subsystems 

   Pristinsky, Andrey (2002)
   UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), esimerkkinä kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmästä pyrkii toistamaan GSM:n (Global System for Mobile Communications) menestyksen. UMTS:n kaupallinen toiminta on ...
  • Radioaktiivisen päästön ennustaminen valmiustilanteessa 

   Lehtomäki, Thomas (2015)
   Ydinvoimaloissa käytetään toiminnallisia syvyyssuuntaisia puolustustasoja ydinturvallisuuden varmistamiseksi. Puolustuksen viidennessä ja viimeisessä tasossa pyritään lieventämään vakavan onnettomuuden ympäristövaikutuksia ...
  • Radioverkon mallintaminen nurba-pintaa hyödyntäen 

   Raussi, Tapio (2010)
   Tässä työssä perehdytaan erilaisiin tapoihin mallintaa radioverkon kuuluvuutta verkon suunnittelua ja erilaisia palveluja varten. Tämän tarkastelun perusteella muodostetaan ongelmaan NURBS-pintaan perustuva ratkaisu, jolla ...
  • Rahahuoltopalveluja tarjoavan yrityksen asiakastyytyväisyys 

   Kemppinen, Sari (2003)
   Tutkielman tavoitteena oli luoda malli asiakastyytyväisyyden mittaamiseen ja tutkia Falck Cash Services Oy:n asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa palveluun. Tavoitteeseen pyrittiin muodostamalla palvelun laadun ja ...
  • Rahanpesun torjuminen kiinteistöalalla Suomessa 

   Nivalainen, Minna (2020)
   Rahanpesun torjuminen on yksi tärkeistä teemoista kiinteistöalalla toimivien yhtiöiden hallinnoissa nykypäivänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia rahanpesun torjumista kiinteistöalalla Suomessa. Tämä tutkimus ...