Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 9762-9781 / 9782

  • Zeta potential in lime mud evaluation 

   Laurikainen, Toni (2019)
   Aim of this master’s thesis was to study applicability of zeta potential measurement in lime mud evaluation and overliming detection. Overliming in causticizing has been linked to a number of operational problems throughout ...
  • ZigBee-verkot ja evaluointilaitteen suunnittelu 

   Lehonkoski, Lasse (2011)
   In this thesis a closer look at ZigBee wireless network protocol was made and a ZigBee evaluation device was designed and built for testing it. ZigBee is a digital wireless network technology published in 2004, which was ...
  • Älykkäiden energiamittareiden mahdollistamat palvelut 

   Vähäuski, Anne (2008)
   Sähkönmittaus suoritetaan enenevissä määrin älykkäiden energiamittareiden avulla niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Älykkäät energiamittarit mahdollistavat huomattavasti monipuolisemman mittaustiedon saannin kuin ...
  • Älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttö puutavarakuormaimen väsymiskestoiän parantamisessa 

   Mäkinen, Sasu (2001)
   Työn tavoitteena oli tutkia älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttöä mekatronisen koneen väsymiskeston parantamisessa. Älykkäiden järjestelmien osalta työssä keskityttiin lähinnä neuroverkkojen ja sumean logiikan mahdollisuuksien ...
  • ÄLYKKÄIDEN PALVELUJEN JA YHTEYSPALVELIMEN TOTEUTUS H.323-VIESTINTÄVERKKOON 

   Kovanen, Pasi (2000)
   Soneran IP-viestintäverkko on monipuolisia viestintäpalveluita asiakkaille tarjoava palvelualusta. Palveluihin kuuluvat ITU-T:n H.323-suosituksen mukaiset ääni- ja videopuhelut. Työssä toteutettiin viestintäverkkoon ...
  • Älykkäiden teknologioiden onnistunut käyttöönotto taloushallinnossa 

   Kauppila, Eetu (2020)
   Älykkäät teknologiat ovat kasvava resurssi taloushallinnossa ja pitävät sisällään ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälypohjaisia toimintoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka kyseiset teknologiat tulisi ...
  • Älykkäät sähköverkot 

   Haimila, Jouni (2010)
   Tässä diplomityössä esitellään älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia hyötyjä sähköverkkojen uudistamisella voidaan saavuttaa. Lisäksi työssä selvitetään syitä, jotka ovat ajaneet ...
  • Älykäs datan käyttö teollisuuden kunnossapidon ja käyttövarmuuden parantamisessa 

   Toroskainen, Tatu (2019)
   Paperitehtailla ja teollisuudessa yleisesti kerätään valtava määrä prosessien tuotanto- ja kunnossapitodataa. Tämän datan analysointi on perinteisin menetelmin sekä muuttujien- että datapisteiden määrän vuoksi erittäin ...
  • Älykäs digitaalinen sairaala 

   Ketola, Erik (2020)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on perehtyä ja saada kuva tulevaisuuden sairaalan sähkö-teknisistä järjestelmistä. Työ alkaa perehtymällä Suomen nykyiseen väestönrakenteeseen, kan-sansairauksiin ja tulevaisuuden näkymiin ...
  • Älykäs liikennetelematiikkajärjestelmä portti- ja puomiympäristön hallintaan ja automatisointiin 

   Mikkonen, Ville (2010)
   Tässä diplomityössä käsitellään älykkään liikennetelematiikkajärjestelmän määrittelyyn ja toteuttamiseen liittyviä haasteita. Työssä määritellyt konseptit keskittyvät logistiikkakeskuksiin ja parkkihalleihin ja niissä ...
  • Älykäs sisältötuote monimediaympäristössä, case: AVO 

   Määttä, Anssi (2002)
   Diplomityön teoriaosassa tutkittiin monimedian jakelukanavia ja niiden ominaisuuksia sisältöpalveluissa. Työssä esiteltiin keinoja älykkyyden lisäämiseksi monnimediasisältötuotannossa sekä tarkasteltiin sisältöpalvelujen ...
  • Älykäs viestintäjärjestelmä 

   Honka, Jarkko (2004)
   TeliaSoneran SME-viestintäjärjestelmän tarkoituksena on toimia demo- ja kehitysalustana uusille viestintäpalveluille. Näitä palveluita ovat esimerkiksi tilatiedon seuraaminen ja muuttaminen sekä pikaviestien lähettäminen ...
  • Älyteknologian käyttöönotto tietotyössä ja avainhenkilön omaksumiskäyttäytyminen 

   Järvinen, Riikka (2017)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa työskentelevä avainhenkilö omaksuu ja ottaa käyttöön älyteknologiaa tietotyön näkökulmasta. Älyteknologialla tutkimuksessa viitataan ...
  • Älyverkkoforum ja muut tulevaisuuden muutostekijät kiinteistön energiajärjestelmien suunnittelussa 

   Saareks, Teemu (2020)
   Sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat ovat merkittävien muutosten edessä. Sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpito on haastavampaa ja sähkömarkkinoiden toimintalogiikka muuttuu sääriippuvaisen uusiutuvan energiantuotannon ...
  • ÄÄNEEN PERUSTUVA KÄYTTÄJÄN TODENTAMINEN PUHELINVERKON LISÄARVOPALVELUISSA 

   Lötjönen, Mika (2001)
   Tässä diplomityössä perehdytään puhujantunnistukseen ja sen käyttökelpoisuuteen käyttäjän henkilöllisyyden todentamisessa osana puhelinverkon lisäarvopalveluja. Puhelimitse ohjattavat palvelut ovat yleensä perustuneet ...
  • Öljynjalostamon reagoivan riskienhallinnan laadun kehittäminen 

   Hulmi, Juhana (2019)
   Öljynjalostuksessa riskienhallinta on merkittävä osa jalostamon toimintaa. Riskienhallintaa voidaan tarkastella proaktiivisesta ja reaktiivisesta näkökulmasta, jossa keskeisenä elementtinä toimii onnettomuusskenaarioiden ...
  • Öljynjalostamon tyhjöyksikön esilämmitysuunin optimointi 

   Vahermo, Jukka (2007)
   Työn tarkoituksena oli vertailla kahta kaupallista prosessiuunisimulointiohjelmaa sekä selvittää onko toinen ohjelma soveltuva Neste Jacobs Oy:n käyttöön. Tavoitteena oli selvittää ohjelmien ominaisuuksien eroja ja rajoitteita ...
  • Öljynjalostamon vetyverkon PINCH-analyysi 

   Leskinen, Eero (2013)
   Tässä diplomityössä on tarkasteltu Porvoon öljynjalostamon vetyverkkoa ja pohdittu keinoja, joilla vedyn käyttöä jalostamolla voitaisiin tehostaan sekä polttokaasuverkkoon menevän vedyn määrä pienentää. ...
  • Öljyntorjunta Helsingin pelastuslaitoksella - Taloudelliset riskit ja riskien hallinta 

   Rintala, Juha (2017)
   Työn tavoite oli selvittää alusöljyonnettomuuden seurauksena Helsingin edustalta kerättävän öljyjätteen rahtikustannuksia osana öljyntorjuntaoperaation kokonaiskustannuksia. Samalla kartoitettiin nestemäisen öljyjätteen ...
  • Öljytuotteiden ja maakaasun myyntitilastotietokannan kehittäminen 

   Räisänen, Samuli (2007)
   Diplomityössä on tutkittu ja tarkasteltu Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton käytössä olevaa myyntitietokantaa,joka sisältää Suomessa toimivien öljy- ja kaasualan toimijoiden volyymit. Tarkastelun alla ovat olleet tietokannan ...