Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Hydrodynamics and Heat Transfer in an Airlift Reactor 

   Vuokko, Matti (2000)
   Työn teoriaosassa esitetään kirjallisuudessa esiintyviä teoreettisia ja kokeellisia yhtälöitä nesteen nopeuden, kaasun tilavuusosuuden, painehäviön ja lämmönsiirron laskemiseksi. Lisäksi käsitellään airlift-reaktoreiden ...
  • Raaka-aineen käytön tehostaminen 

   Karimäki, Lauri (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen puuraaka-aineen käyttöä. Kohdeyritys on massiivipuuparkettia valmistava yritys, jonka tuotantotoiminta oli diplomityön aloitushetkellä noin vuoden ikäinen. Parkettituotannossa ...
  • Kuumalanka-anemometri virtausmittauksissa 

   Punnonen, Pekka (2000)
   Tässä työssä selostetaan kuumalanka-anemometrin käyttö virtausmittauksissa. Kuumalanka-anemometrilla saadaan mitattua virtausnopeuden ja -suunnan lisäksi nopeusheilahteluja. Mittaustaajuus on tyypillisesti useita kymmeniä ...
  • SB-lateksitehtaan päästöjen minimointi 

   Kyllönen, Veli-Pekka (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli löytää soveltuvimmat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuvat menetelmät SB-lateksitehtaan päästöjen käsittelemiseksi. Kirjallisuuslähteinä käytettiin Euroopan komission julkaisemia ...
  • Kiinteistösähköverkkojen laskentaohjelmiston valinta. 

   Airos, Kirsi (2000)
   Jotta kiinteistösähköverkkojen laskentaohjelmia voidaan vertailla mielekkäästi keskenään, on tunnettava suunnitteluprosessin vaiheet ja tarvittavat laskelmat. Sähköverkon mitoituksessa tärkeitä tietoja ovat verkon ...
  • Komponenttien lämpöteknisten parametrien karakterisointilaitteiston suunnittelu ja toteutus 

   Koivuluoma, Timo (2000)
   Elektroniikan pienentyessä ja tehotiheyden kasvaessa tarvitaan paremmin suunniteltuja jäähdytysjärjestelyjä. Suunnittelun apuna voidaan käyttää perinteisiä lämmönsiirtoyhtälöitä, virtauslaskentaa ja mittauksia. Tässä työssä ...
  • Sähkönjakeluverkon jälleenhankinta-arvon määrittäminen 

   Hokkanen, Jari (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää jakeluverkkoyhtiön verkon jälleenhankinta-arvon määrittämiseen tarvittavat lähtötiedot sähkönjakeluverkon rakentamiskustannuksia selvittäneellä kyselyllä. Työssä on käsitelty ...
  • Keravan Energia Oy:n ja Etelä-Suomen Energia Oy:n sähköverkkojen yleissuunnitelma 

   Lassila, Jukka (2000)
   Työn tavoitteena on ollut laatia Keravan Energia Oy:n ja Etelä-Suomen Energia Oy:n keskijänniteverkkoja koskeva yleissuunnitelma. Tutkimustyön painopiste on ollut verkkojen nykytilan selvityksen ohella ajankohtaisissa ...
  • Diskreetin optimoinnin käyttö mekatronisen koneen virtuaalisuunnittelussa 

   Meriläinen, Vesa (2000)
   Työn tavoitteena oli selvittää konetekniikan osastolla valmistetun optimointiohjelman soveltuvuutta virtuaaliprototyyppisen optimointiin. Lisäksi työn tavoitteena oli selvittää virtuaaliprototyyppien avulla tapahtuvan ...
  • Design for Customer Needs: Utilization of Quality Function Deployment in Product Development 

   Valtasaari, Mika (2000)
   Kansainvälisen kaupan kiristyessä yrityksien kyky täyttää asiakasketjunsa lailliset, sosiaaliset ja toiminnalliset asiakastarpeet tulee punnituksi. Globaalisuuden lisääntyessä asiakasketju voi sisältää toimintoja samanaikaisesti ...
  • Prosessijohtamisen soveltaminen metsäteollisuusyrityksessä 

   Paakkari, Tuomo (2000)
   Tämän päivän metsäteollisuusyrityksillä on käynnissä kova kansainvälinen kilpailu. Prosessijohtamisen soveltamisella toimintaan mahdollistetaan menesty-minen kiristyvillä markkinoilla. Prosessijohtamista pidetään kilpailukyvyn ...
  • THE IMPACT OF ARCHITECTURAL DESIGN ON SOFTWARE DEVELOPMENT 

   Bern, Alexandre (2000)
   Tässä työssä tutkitaan ohjelmistoarkkitehtuurisuunnitteluominaisuuksien vaikutusta erään client-server –arkkitehtuuriin perustuvan mobiilipalvelusovelluksen suunnittelu- ja toteutusaikaan. Kyseinen tutkimus perustuu ...
  • Muovituotteen markkinakartoitus ja markkinoinninsuunnittelu 

   Kokkonen, Marko (2000)
   Oy Finnpak Ab haluaa parantaa valumuovituoteryhmänsä markkina-tuntemusta ja kartoittaa potentiaaliset asiakkaansa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Diplomityön tavoitteena on selvittää edellä olevat asiat, sekä tarkastella ...
  • Text Classification and Indexing in IP Networks 

   Lehtinen, Kirsi (2000)
   Internet on elektronisen postin perusrakenne ja ollut tärkeä tiedonlähde akateemisille käyttäjille jo pitkään. Siitä on tullut merkittävä tietolähde kaupallisille yrityksille niiden pyrkiessä pitämään yhteyttä asiakkaisiinsa ...
  • Applying TTCN to testing of Mobile IP 

   Pavelek, Jakub (2000)
   Diplomityö käsittelee ISO:n yhdenmukaisuustestin menetelmien sekä ISO-9646:n kehysten soveltamista Mobile IPv6 protokollan testauksessa. Mobile IPv6 protokollaa tarkastellaan määrittelyjen pohjalta, myös testien tärkeyttä ...
  • Energiansäästömahdollisuudet energiayhtiön toiminnassa 

   Kinttu, Sami (2000)
   Työn tarkoituksena oli etsiä energian säästökohteita Etelä-Savon Energia Oy:n voimalaitos-, kaukolämpö- sekä sähkön siirto- ja jakelualalta. Työ liittyi Etelä-Savon Energia Oy:n sopimaan valtakunnalliseen energiansäästös ...
  • Sähkökäyttöisen konejärjestelmän vuorovaikutteinen simulointi 

   Teppo, Jouni (2000)
   Työn tavoitteena oli toteuttaa simulointimalli, jolla pystytään tutkimaan kestomagnetoidun tahtikoneen aiheuttaman vääntömomenttivärähtelyn vaikutuksia sähkömoottoriin liitetyssä mekaniikassa. Tarkoitus oli lisäksi selvittää ...
  • High Performance Electrical Drive System for a Biomechanical Test and Rehabilitation Equipment 

   Halabeya, Sami (2000)
   Suunniteltiin ja rakennettiin suoraa vääntömomenttisäätöä soveltava taajuudenmuuttajakäyttö oikosulkumoottorin ohjaukseen korvaamaan passiivinen jarrukäyttö. Laite on kuntoutuslaite, jolla tehdään lihasvoiman mittauksia ...
  • Intelligent Internet Data Searching 

   Merkoulova, Anna (2000)
   In this thesis author approaches the problem of automated text classification, which is one of basic tasks for building Intelligent Internet Search Agent. The work discusses various approaches to solving sub-problems of ...
  • Hakkuriteholähteen säädön suunnittelu 

   Hynynen, Katja (2000)
   Diplomityö on tehty osana ETX-tutkimushanketta: 'Volyymiteholähteen suunnittelumetodien kehitys ja optimointi DFM-viitekehyksessä'. Työssä suunnitellaan hakkuriteholähteelle säätäjä. Tähän suunnittelun sektoriin syventyminen ...