Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "warehousing"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

  • Logistisen mallin valinta tukkukaupan tuotevalikoiman tuotteelle 

   Kosonen, Raila (2018)
   Tämän diplomityön keskeisimpänä tavoitteena on kuvata, miten kohdeyrityksen logistiikkakeskuksen kautta kulkevalle kohdeyrityksen tuotevalikoimaan kuuluvalle tuotteelle valitaan logistinen malli – terminaali- tai varastomalli. ...
  • Puheohjatun keräilyn hyödyntäminen logistiikkayrityksen keräilyn tehostamisessa 

   Heiskanen, Miikka Kullervo (2005)
   Tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa millä tavoin voidaan logistiikkayrityksen keräilyn tehokkuutta lisätä puheohjatun keräilyn avulla sekä pyrkiä ennustamaan kuinka suuria tehokkuuden muutoksia puheohjatun ...
  • Simulointi kehitystyökaluna sisälogistiikan palveluyrityksessä 

   Hiltunen, Matias (2020)
   Työn päätavoitteena on selvittää, soveltuuko tapahtumapohjaisen simuloinnin työkalu kohdeyrityksen kehitysorganisaation käyttöön. Toisena tavoitteena on tutkia simulointiprojektin resurssivaatimuksia ja sen taloudellista ...
  • Sisälogististen materiaalivirtojen -ja materiaalitoimintojen kehittäminen eräässä kokoonpanoyrityksessä 

   Alén, Henri (2015)
   Toimintaympäristön muutokset ja kysynnän monipuolistuminen haastavat useat teollisuuden alan yritykset kehittämään toimintaansa. Varastointi ja sisälogistiikka sisältävät useita yrityksen sisäisen tehokkuuden kehityskohteita. ...
  • Sisälogististen materiaalivirtojen kehittäminen 

   Di Napoli, Daniele (2019)
   Materiaalivirtojen tehokas hallinta on tärkeässä roolissa kokoonpanoteollisuudessa toimivien yritysten kustannusrakenteessa ja toimitusketjussa. Materiaalinohjauksessa tulee pyrkiä siihen, että materiaalit saapuvat ...
  • Strateginen materiaalihallinta 

   Syysjoki, Kimmo (2015)
   Tässä diplomityössä käydään läpi materiaalihallintaa strategisista näkökulmista, joihin kuuluvat strateginen suunnittelu ja johtaminen, hankintatoimi, materiaalihallinta ennustamisen ja varastoimisen kautta sekä yleinen ...
  • Tehdasvarastojen keskittäminen ja keskusvaraston kapasiteetin arvioiminen 

   Rikka, Joel (2019)
   Tämän diplomityön tavoitteena on määrittää kohdeyritykseen mahdollisesti perustettavalle keskusvarastolle varastotasot ja selvittää, kuinka suuri tarvittava kapasiteetti on. Kapasiteetilla työssä tarkoitetaan pientavara, ...
  • Tehtaan alueella tapahtuvan välivarastoinnin laadunvarmistus 

   Koivulampi, Elina (2009)
   Sisälogistiikassa on monissa eri vaiheissa varastointia. Raaka-aineita, keskeneräisiä ja valmiita tuotteita joudutaan varastoimaan yrityksen tiloissa. Varastoinnin laatuun tulee kiinnittää huomiota kaikissa vaiheissa. ...
  • Varastoinnin kehittäminen eräässä huolintaliikkeessä 

   Mustonen, Anna-Stiina (2009)
   Tässä työssä kuvataan Saimaa Linesin varastointiin ja työturvallisuuteen liittyviä ongelmia sekä esitetään ehdotuksia niin varastoinnin tehostamiseksi kuin työturvallisuuden parantamiseksi. Saimaa Lines on lappeenrantalainen ...
  • Varastoinnin tehokkuuden parantaminen autojen varaosaliiketoiminnassa 

   Ahola, Toni (2019)
   Autoalan varaosa- ja huoltoliiketoiminta on viime vuosina ollut tasaisessa kasvussa Suomessa. Samaan aikaan vastaavasti kaupan- ja teollisuudenalan logistiikkakustannukset ovat kasvaneet. Varaosa- ja huoltoliiketoimintaa ...
  • Varastopalveluiden kustannuslaskentamallin rakentaminen 

   Komulainen, Pekka Tapani (2010)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa kustannuslaskentamalli, jota hyödynne-tään varastopalvelutoimintojen kustannusten tarkastelussa. Tavoitteena oli määrittää ”hintalaput” varaston eri toiminnoille eli selvittää ...
  • Yritysten kuljetusvirrat ja varastointi Pohjois-Euroopassa 

   Holopainen, Janne (2015)
   Tämän työn tavoitteena on luoda kuva yritysten kuljetusvirroista ja varastointiratkaisuista Pohjois-Euroopassa. Päätutkimusmenetelmänä käytettiin verkkopohjaista kyselyä, jolla pyrittiin keräämään tietoa Suomen, Ruotsin ...