Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • 1D-lämpötilajakauman mittaaminen valokuidulla HIPE-koelaitteiston vesisäiliössä 

   Kinnunen, Santeri (2020)
   Tässä työssä valokuidulla mitataan 1D-lämpötilajakaumaa sekä kerrotaan mihin valokuitumittaustapa perustuu ja kuinka se toimii. Työssä tehdään kokeellisia jatkomittauksia Joonas Telkän LUT-yliopiston ydintekniikan ...
  • 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoituminen nikkelin kanssa eri liuottimissa 

   Salmenhaara, Oskari (2014)
   Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoitumista nikkeli(II) ionin kanssa vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa liuotinseoksissa. Työ tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jossa pyritään ...
  • 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin nestejäähdytysjärjestelmän komponentit ja hinnat 

   Montonen, Jyrki (2014)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin nestejäähdytteisen 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden hinnat. Tällä pyritään helpottamaan uutta teknologiaa hyödyntävien jäähdytysjärjestelmien ...
  • 20 kV maakaapeleiden vianpaikannus 

   Karttunen, Harri (2020)
   Sähkönjakeluverkon laatuvaatimusten kiristyttyä vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksen myötä maakaapelointiaste lähti nousuun Suomessa. Maakaapeliverkon pidentyessä verkkoyhtiöt tarvitsevat väistämättä yhä enemmän ...
  • 2000-luvun höyryturbiiinit 

   Heinonen, Mikko (2011)
   Kandidaatintyössä esitetään nykyaikaisen höyryturbiinin toimintaperiaate ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi esitetään tietoa turbiinien kehityksestä, eri turbiinityypeistä ja valmistajista.
  • 2D-pelin tekeminen Pygletillä 

   Laine, Sakari (2017)
   Python on tällä hetkellä yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, ja sille on tehty useita pelikirjastoja. Pyglet on OpenGL-ohjelmointirajapintaan perustuva tehokas Python-multimediakirjasto, joka on keskittynyt erityisesti ...
  • 2D-tasotapauksen soveltaminen 3D-geometriaan tehollisen lovijännityksen menetelmällä 

   Punkkinen, Lassi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskentamenetelmää, jolla voitaisiin laskea 3D-geometrian tehollinen lovijännitys kuormaa kantamattomassa liitoksessa. Tässä menetelmässä 2D ENS-mallista määritettiin lovijännityskertoimet ...
  • 3 kW:n mikrokaasuturbiinin periaatesuunnittelu 

   Koponen, Timo (2014)
   Tässä työssä esitellään ensiksi yleisesti kaasuturbiini, sen toimintaperiaate ja sovelluskohteet. Lisäksi kaasuturbiinin yleinen suunnittelu käydään läpi mitoituksen kannalta. Mikrokaasuturbiini on kaasuturbiini pienemmässä ...
  • 3D printing in rotating machinery 

   Kiljunen, Roope (2022)
   In this thesis I will examine based on existing literary studies the potential applications additive manufacturing ana their usefulness in rotating machinery. 3D printing can bring new possibilities to rotating machinery. ...
  • 3D-laserleikkaus 

   Kemppainen, Tatu (2023)
   Laserleikkaus on tuotantoteollisuudessa termineminen työstömenetelmä. 3D-laserleikkaus on yksi laserleikkauksen erikoismenetelmä, mutta tämän menetelmän täyttä potentiaalia ei olla vielä pystytty täysin hyödyntämään. Tämän ...
  • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto ohutlevytuotteiden tuotannossa 

   Varis, Santeri (2017)
   Ohutlevyjen taivutus ja ohutlevykappaleiden lopullisten mittojen määrittäminen etukäteen on haastava aihe, joka on jatkuvan aktiivisen tutkimustyön kohteena. Yksiselitteistä ja yleispätevää laskentamallia kappaleen oikaistun ...
  • 3D-tulostettu tuuliturbiinin vaihteen pienoismalli 

   Kiema, Mikko (2015)
   Työn aiheena on vaihteen pienoismallin suunnittelu ja toteutus 3d-tulostusta hyväksi käyttäen. Pienoismalli tehdään Moventas Gears Oy:n suunnittelemasta tuuliturbiinin vaihteesta. Vaihteen pienentämisestä johtuen malliin ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen erotus- ja puhdistustekniikoissa 

   Nieminen, Pinja (2019)
   Työn tavoitteena oli selvittää, millaiset mahdollisuudet 3D-tulostuksella on tulla osaksi erotus- ja puhdistustekniikan prosesseissa käytettävien osien valmistusta. Aiheesta on tehty vasta vähän tutkimuksia ja monissa ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen yrityksen palveluliiketoiminnassa 

   Heikkilä, Markus (2021)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia tapoja, joilla 3D – tulostus voisi muuttaa tuotantoa ja tätä kautta hyödyntää palveluliiketoimintaa. Työssä keskitytään erityisesti tutustumaan 3D – tulostuksen hyödyntämiseen ...
  • 500-myötölujuusluokan laivaterästen hitsaus 

   Nororaita, Mikael (2014)
   Tässä tutkimuksessa esiteltiin arktisella alueella käytettyjä 500-myötölujuusluokan laivateräksiä sekä niiden hitsausta. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella käytettyjä hitsausprosesseja kyseisille laivateräksille. ...
  • 5G teknologian mahdollisuudet ja vaikutukset ohjelmistokehityksen näkökannalta 

   Eetu, Nikkilä (2020)
   Tässä työssä analysoidaan 5G teknologian mahdollisia vaikutuksia ohjelmistokehitykseen. Tämä tapahtuu kirjallisuuskatsaukseen perustuvana erillisten 5G ominaisuuksien ja 5G:n mahdollistavien teknologioiden mahdollisuudet ...
  • 5G-teknologian mahdollisuudet kiertotaloudessa 

   Hollo, Lauri Juhani (2022)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten 5G-teknologia pystyy edesauttaamaan kiertotaloutta tulevaisuudessa. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten muut tulevaisuuden teknologiat auttavat siirtymistä kohti kiertotaloutta ...
  • 6 kW:n mikrokaasuturbiinin testilaitteen parantaminen 

   Nuutinen, Toni (2017)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan ensin yleisesti kaasuturbiineihin, tutustutaan niiden termodynamiikkaan, teoriaan ja niiden toimintaan. Työssä tutkitaan erilaisia polttoainevaihtoehtoja ja mietitään tapoja parantaa ...
  • A case study of customer knowledge management in electronic business 

   Salojoki, Riikka (2019)
   The purpose of this bachelor’s thesis is to explain how an organization can manage customer knowledge in electronic business. The intention is to build a framework for CKM by investigating the key processes and their ...
  • A method to reduce common mode noise in frequency converter drives 

   Matikainen, Harri (2020)
   When a line converter is connected to a grid without galvanic isolation, there can be problems with excessive leakage current and conducted emissions caused by common mode noise, especially when there is a battery pack ...