Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

Aineistot 3501-3520 / 3685

  • Web-based corporate social responsibility reporting 

   Siljala, Eeva (2008)
   Due to concerns regarding globalisation and sustainable development, corporate social responsibility (CSR) is topical in the business context and in the field of accounting. The main objective of this study was to review ...
  • Web-makrot ja käyttäjäautomaatio web-sovelluksessa: prototyypin suunnittelu ja toteutus 

   Naukkarinen, Lauri (2011)
   Tämän kandidaatintyön aiheena on web-sovelluksen käyttäjäautomaatio web-makrojen avulla. Työssä esitellään prototyyppitoteutus SaaS-sovellukseen kohdistetusta web-makrojärjestelmästä. Työn teoriaosa esittelee web-automaation ...
  • Web-sovelluksen päästä päähän -testaaminen Cypress-testaustyökalulla 

   Huoponen, Janetta (2020)
   Sovellusten koon kasvu ja monimutkaisuus asettavat nykyaikaiselle ohjelmistotuotannon toimintatavoille korkeat vaatimukset perinteistä laatuajattelua poissulkematta. Sovelluksen on toimittava odotetulla tavalla ja tehokkaasti. ...
  • Web-sovellus Google App Engine alustalle 

   Lehto, Jarno (2010)
   App Engine on lyhenne englanninkielisistä termeistä application, sovellus ja engine, moottori. Kyseessä on Google, Inc. -konsernin toteuttama kaupallinen palvelu, joka noudattaa pilvimallin tietojenkäsittelyn periaatteita ...
  • Wet oxidation of biomass for chemical production 

   Pehrman, Noora (2013)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia märkähapetusprosessia jätevesien käsittely-menetelmänä ja mahdollisena menetelmänä kemikaalien tuottamiseksi jätevesistä. Erityishuomio on kiinnitetty paperiteollisuudessa ...
  • What is left of leadership when the leader is gone? 

   Toivo, Ulla (2014)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan voidaanko organisaatioissa määrittää johtajuutta, joka ei ole henkilöitynyt. Jos voidaan, mikä on ei henkilöön sitoutuneen henkilöitymättömän johtajuuden määritelmä ja mitkä ovat tällaisen ...
  • Windows Phone 8 prototypointityökalun suunnittelu ja toteutus 

   Hokkanen, Teemu (2018)
   Työn aiheena on prototypointityökalun luominen, jonka avulla on mahdollista tuottaa Windows Phone 8 -sovelluksen prototyyppejä. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa prototypointisovellus, jonka tuottamissa prototyypeissä ...
  • Wood species identification by visual characterization of fibers 

   Kerminen, Kimmo (2014)
   Kandidaatintyö tehtiin osana PulpVision-tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää kuvapohjaisia laskenta- ja luokittelumetodeja sellun laaduntarkkailuun paperin valmistuksessa. Tämän tutkimusprojektin osana on ...
  • Word-of-mouth ja sen vaikutus elokuvamarkkinoinnissa 

   Tiinus, Kimi (2017)
   Kandidaatintutkielman aiheena on ”Word-of-mouth ja sen vaikutus elokuvamarkkinoinnissa.” Tutkielmassa WOM:in vaikutusta kuluttajan päätökseen mennä elokuviin tutkitaan aiheen teorian ja kerätyn empirian avulla. Tutkielman ...
  • Word-of-mouth marketing in new online venture Matkakeisari.fi 

   Laukkanen, Markus (2017)
   The purpose of the bachelor’s thesis was to create understanding about how social media can be utilized in order to create word-of-mouth which would lead to increased consumer awareness for new online ventures. The study ...
  • WWW-pohjaisen julkaisurekisteriohjelmiston suunnittelu ja toteutus 

   Uskelin, Hannu (2009)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa uudistettu versio Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjaston käyttämästä WWW-pohjaisesta julkaisurekisteriohjelmasta. Työssä käsitellään muuttuneita tarpeita ja syitä, jotka ...
  • WWW-pohjaisen sovelluksen automatisoitu testaus ja sitä edistävät ohjelmointikäytännöt 

   Pesonen, Ville (2008)
   Ohjelmistotestauksen avulla voidaan tarkastella sovelluksen vastaavuutta vaatimuksiin. Tavoitteena on löytää sovelluksesta virheitä, ja siten parantaa sovelluksen laatua. Sovelluksen laatu voidaan määritellä useilla ...
  • XBRL-raportoinnin käyttöönotto listatussa yhtiössä osana viranomaisvaatimuksia 

   Kolehmainen, Ida (2020)
   Tilikaudesta 2020 alkaen listattujen yhtiöiden on European Single Electronic Format -vaatimuksen mukaan raportoitava tilinpäätöksensä eXtended Business Reporting Language -raportointikielellä (XBRL). Tämän tutkielman ...
  • Ydinaseiden historia 

   Nieminen, Kirsi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on perehtyä ydinaseiden kehitykseen ja ydinasevaltioihin. Ydinaseiden keksimiseen johtavat ensimmäiset fysiikan havainnot tehtiin 1900-luvun alussa. Tämä huipentui fission keksimiseen ...
  • Ydinonnettomuuksien historia ja niiden syyt 

   Vento, Santeri (2019)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään historian saatossa tapahtuneita ydinonnettomuuksia. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa lähdeaineistona on käytetty asiantuntijakirjallisuuden lisäksi eri maiden valvovien viranomaisten ...
  • Ydinpolttoaineen lämmönsiirto 

   Mallat, Tomi (2012)
   Kandidaatintyössä perehdytään ydinpolttoaineessa tapahtuvaan lämmönsiirtoon ja lämmönsiirron ilmiöihin. Lämmönsiirron tarkastelussa keskitytään erityisesti polttoainepelletissä tapahtuvaan lämmönsiirtoon, mutta työn edetessä ...
  • Ydinvoimahankkeet Suomessa 

   Ahonen, Essi (2009)
   This thesis is about nuclear projects in Finland.
  • Ydinvoimalaitos AES-2006:n reaktorin painesäiliön rakenne, materiaalivalinta, valmistustekniikka ja asennus 

   Polin, Roman (2015)
   Tässä kandidaattityössä on käsitelty Rusatom Overseas Oy:n toimittaman ydinvoimalaitoksen AES-2006 reaktoripiiriin kuuluvan painesäiliön ominaisuuksia, materiaalivalintoja ja niiden kriteerejä, reaktorin valmistusmenettelyä ...
  • Ydinvoimalaitosten merivesipumput 

   Lehtonen, Lassi (2015)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ydinvoimalaitosten jäähdytyspiirien merivesipumppuja. Merivesipumput tuottavat voimalaitoksen lauhduttimen jäähdytykseen vaaditun virtauksen. Työn tavoitteena on luoda kokonaiskuva ...