Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

Aineistot 4920-4939 / 5156

  • Ydinaseiden historia 

   Nieminen, Kirsi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on perehtyä ydinaseiden kehitykseen ja ydinasevaltioihin. Ydinaseiden keksimiseen johtavat ensimmäiset fysiikan havainnot tehtiin 1900-luvun alussa. Tämä huipentui fission keksimiseen ...
  • Ydinkäyttöiset suolanpoistolaitokset 

   Plym, Perttu (2022)
   Kansainvälisen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousun alle 1,5 asteen verrattuna esiteolliseen aikaan. Päästötavoitteiden saavuttamiseksi fossiilista energianlähteistä on päästävä ...
  • Ydinonnettomuuksien historia ja niiden syyt 

   Vento, Santeri (2019)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään historian saatossa tapahtuneita ydinonnettomuuksia. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa lähdeaineistona on käytetty asiantuntijakirjallisuuden lisäksi eri maiden valvovien viranomaisten ...
  • Ydinpolttoaineen lämmönsiirto 

   Mallat, Tomi (2012)
   Kandidaatintyössä perehdytään ydinpolttoaineessa tapahtuvaan lämmönsiirtoon ja lämmönsiirron ilmiöihin. Lämmönsiirron tarkastelussa keskitytään erityisesti polttoainepelletissä tapahtuvaan lämmönsiirtoon, mutta työn edetessä ...
  • Ydinreaktorit teollisuuden lämmönlähteinä 

   Haikarainen, Niilo (2023)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin eri ydinreaktorityyppien soveltuvuutta teollisuusprosessien lämmönlähteeksi. Työssä keskityttiin kevytvesi-, kaasujäähdytteisiin, nopeisiin ja sulasuolareaktoreihin sekä eri kokoluokan ...
  • Ydinvoimahankkeet Suomessa 

   Ahonen, Essi (2009)
   This thesis is about nuclear projects in Finland.
  • Ydinvoimalaitos AES-2006:n reaktorin painesäiliön rakenne, materiaalivalinta, valmistustekniikka ja asennus 

   Polin, Roman (2015)
   Tässä kandidaattityössä on käsitelty Rusatom Overseas Oy:n toimittaman ydinvoimalaitoksen AES-2006 reaktoripiiriin kuuluvan painesäiliön ominaisuuksia, materiaalivalintoja ja niiden kriteerejä, reaktorin valmistusmenettelyä ...
  • Ydinvoimalaitosten merivesipumput 

   Lehtonen, Lassi (2015)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan ydinvoimalaitosten jäähdytyspiirien merivesipumppuja. Merivesipumput tuottavat voimalaitoksen lauhduttimen jäähdytykseen vaaditun virtauksen. Työn tavoitteena on luoda kokonaiskuva ...
  • Ydinvoimalaitosten syöttövesipumput 

   Ruuska, Olli (2014)
   Tässä kandidaatintyössä perehdyttiin ydinvoimalaitosten syöttövesipumppujen rakenteeseen ja erityispiirteisiin. Työssä on esitelty aluksi syöttövesipumppujen yleistä rakennetta ja niihin liittyvää teoriaa. Omina osa-alueinaan ...
  • Ydinvoimalaitosten varautuminen erilaisiin onnettomuustilanteisiin 

   Kari, Kalle (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan erilaisten ydinvoimaloiden turvallisuusjärjestelmiä sekä näiden toimintaa onnettomuustilanteissa. Työn tavoitteena on tuoda esille ennalta määrättyjen alkutapahtumien seuraukset tietyille ...
  • Ydinvoimalaitosten vesikemia ja korroosionesto 

   Koivunen, Petri (2014)
   Ydinvoimalaitosten vesikemian optimointi ja korroosionesto on välttämätöntä laitosten taloudellisen ja turvallisen käytön kannalta. Eri laitoksiin liittyvää vesikemiaa ja järjestelmissä havaittavia korroosion muotoja on ...
  • Ydinvoiman rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjänä Suomessa 

   Paajanen, Antti (2009)
   This thesis is about the role of nuclear power in limiting emissions of greenhouse gases in Finland.
  • Ydinvoimaperäinen propulsio avaruudessa 

   Pakkanen, Vilho (2022)
   Tässä kandidaatintyössä tehdään kirjallisuuskatsaus ydinvoimaperäisestä propulsiosta avaruuskäytössä. Työssä esitellään erilaisia ratkaisuja ja konsepteja, sekä avataan niiden historiaa, sekä nykytilannetta. Työn ...
  • Yhdeltä puolelta hitsatun T-liitoksen juuren puolen väsymiskestävyyden parantaminen 

   Simonen, Jaakko (2018)
   Useissa teräsrakenteissa kuormaa kantamattomat varusteluhitsit heikentävät rakenteen väsymiskestävyyttä oleellisesti, etenkin, kun kuormitus on kohtisuorassa hitsiä vastaan. Eräs menetelmä tällaisen liitoksen väsymiskestävyyden ...
  • Yhden sivun verkkosovelluksen koontivaiheen menetelmät sivulatauksen nopeuttamiseksi 

   Mikonsaari, Topias (2018)
   Hidas sivulataus on yksi tunnetuista yhden sivun verkkosovelluksen haasteista. Tässä työssä tutkitaan yhden sivun verkkosovelluksen koontivaiheen tekniikoita sivulatauksen nopeuttamiseksi. Esitellyt menetelmät pyrkivät ...
  • Yhdistyksen toiminnan kehittäminen Case: Kunnallistieteen yhdistys ry 

   Myllyniemi, Jari (2008)
   Tämän tutkimuksen on tilannut Kunnallistieteen yhdistyksen hallitus. Tutkimuksen tarkoituksen on löytää vastauksia yhdistyksien tapahtumien osallistumismäärien laskemiseen sekä samalla löytää kehityskeinoja yhdistyksen ...
  • Yhdistysasiakkaiden kannattavuus suomalaisessa rahoitusalan yrityksessä 

   Päivärinta, Katri (2021)
   Tässä kandidaatintyössä perehdytään erään suomalaisen rahoitusalan yrityksen yhdistysasiakaskunnan kannattavuuteen. Tavoitteena on selvittää, voidaanko kohdeyrityksen yhdistysasiakkaat jakaa kannattaviin ja kannattamattomiin ...
  • Yhdistysten markkinointiviestintä urheiluseurojen tapauksessa 

   Vähäkoitti, Aleksi (2015)
   Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten yhdistyksinä toimivat urheiluseurat toteuttavat markkinointiviestintäänsä, sekä millaisia haasteita markkinointiviestinnän toteuttaminen aiheuttaa. Tutkielman empiirinen osuus ...