Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

Aineistot 5126-5145 / 5154

  • ZigBee-verkot 

   Lehonkoski, Lasse (2010)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään ZigBee-verkkoprotokollaan, joka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, jossa on pyritty pieneen virrankulutukseen ja halpoihin valmistuskustannuksiin. Työssä tehdään ZigBee-tekniikasta ...
  • Älyhitsauslaitteen käyttöliittymän integrointi yhteistoimintarobottiin 

   Järventausta, Aleksi (2019)
   Kandidaatintyön aiheena on tutkia, mitkä ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin tiedonvaihdon integroinnissa, ja toteuttaa ...
  • Älykkään energianhallinnan hyödyt OKT-kokoluokassa 

   Tenhunen, Henrik (2022)
   Älykkäät energianhallintajärjestelmät ovat nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi sähkön ja muiden energiamuotojen hintojen noustessa. Älykkään energianhallinnan avulla voidaan saavuttaa suurempi omavaraisuusaste, sekä säästää ...
  • Älykkään kalastusvieheen suunnittelu 

   Martikainen, Janne (2018)
   Kalastus on yksi ihmiskunnan vanhimpia elinkeinoja metsästyksen ja keräilyn ohella. Viehekalastuksen alkaminen on ajoitettu aikaan ennen metallinkäsittelyn keksimistä. Nykyään viehemarkkinat laajenevat jatkuvasti ja ...
  • Älykkään latauksen soveltaminen sähköautoille 

   Tirronen, Ismo (2020)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään sähköajoneuvojen (EV) latauksen ohjaamisesta omakotitaloissa. Esitelty ohjausmenetelmä sähköautojen lataukseen hyödyntää reaaliaikaisia mittauksia ja muistiin tallennettuja huipputeho ...
  • Älykkään sähköverkon datan fasilitointi IoT:n ja Big Datan avulla 

   Väisänen, Leevi-Kalle (2022)
   Älykkäät sähköverkot yleistyvät maailmalla ja toimiakseen tämä järjestelmä tarvitsee sähköverkon lisäksi paljon tieto- ja viestintätekniikkaa. Älykäs sähköverkko tuottaa valtavia määriä dataa, joka saadaan hyödynnettyä ...
  • Älykkäät polymeerit säädellyssä lääkeannostelussa ja nanolääkkeissä 

   Makkonen, Janita (2022)
   Perinteisen lääkeannostelun ongelmana on lääkeaineiden huono liukoisuus ja nopea häviäminen elimistöstä sekä vauriot terveessä kudoksessa. Lisäksi lääkkeet leviävät verenkierron mukana ympäri elimistöä, jolloin lääkkeen ...
  • Älykkäät sähkömittarit Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa 

   Sarmala, Ossi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkielman keinoin älykkäiden sähkömittarien käyttöä eri puolilla maailmaa. Työssä käytettävät lähteet ovat kerätty pääosin alueiden energiaviranomaisten ja niiden yhteistyöelinten ...
  • Älykodin asiakasarvo 

   Juopperi, Liisa (2021)
   Älykodissa arjen tehokkuutta ja elämisen mukavuutta on lisätty monipuolisesti erilaisten älykotituotteiden avulla. Älykotituotteet ovat kodin sisäiseen verkkoon liitettyjä automatisoituja, etähallittavia ja dataa kerääviä ...
  • Älykodit ja teknologian mahdollistamat uudet asumisratkaisut 

   Strandman, Markus (2020)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on toteuttaa älykotien suunnittelusta tapaustutkimus, jonka kohteena toimii Pöksänlahden asuinalue. Tutkimusta pohjustetaan tekemällä älykotien nykytilanteen katsaus, jossa käydään läpi ...
  • Älykäs kunnossapito 

   Paukkonen, Henri; Vartiainen, Timo (2015)
   Valmistuksen ajatusmallin siirtyessä kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa, on kunnossapidon roolin täytynyt siirtyä kohti elinkaarilähtöistä ajattelua. Uusien ajattelutapojen lisäksi älykkäiden teknologioiden kehittymisen ...
  • Älyllisen pääoman mittaaminen ja kehitys ICT-alan yrityksissä 

   Mäki, Vilma (2017)
   Teknologioiden kehityksen luomassa tietoyhteiskunnassa yhä useamman yrityksen liiketoiminta perustuu pääasiassa aineettomien resurssien hyödyntämiselle. Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisilla keinoilla ICT-alan ...
  • Älymittarit ja niiden hyödyntäminen, nykytila ja kehitysnäkymät Suomessa ja Pohjoismaissa 

   Saareks, Teemu (2017)
   Älymittareiden käyttöönotto ja hyödyntäminen on lisääntynyt sähköverkon muuttuessa koko ajan älykkäämmäksi. Asennusprojekteja ovat vauhdittaneet kansainvälisten lainsäädäntöjen lisäksi tarve saada entistä reaaliaikaisempaa ...
  • Älypuhelimen antureiden käyttö ihmisen tasapainon mittaamiseen 

   Kokko, Antti (2023)
   Älypuhelimista löytyy useita erilaisia antureita, kuten kiihtyvyysanturi, gyroskooppi ja magnetometri. Näistä kolmesta anturista muodostuvaa kokonaisuutta, eli inertia-antureita, on tutkittu ihmisen tasapainon mittaamisessa. ...
  • Älypuhelimen käytön vaikutukset puhelimen hiilijalanjälkeen 

   Hylkilä, Eveliina (2019)
   Työssä selvitetään nykyaikaisen matkapuhelimen, eli älypuhelimen, käytön vaikutuksia puhelimen hiilijalanjälkeen. Kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena tieteellisten artikkeleiden ja erilaisten verkkodokumenttien ...
  • Älypuhelimien käytettävyys naisnäkökulmasta 

   Savolainen, Katja Marika (2011)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli älypuhelimien käytettävyys naisnäkökulmasta. Aihe nousi esiin kesällä 2010 huomatessani, että älypuhelinmarkkinat ja –mainokset ovat hyvin pitkälle miehille suunnattuja. Etsiessäni materiaalia ...
  • Älypuhelinten kameran käyttäminen 3D-skannaamisessa ja prosessin liittäminen 3D-tulostukseen 

   Peltola, Jesse (2021)
   Tässä työssä tutkitaan 3D-skannaamista älypuhelinten kameralla ja kuinka manuaalinen prosessi on ja miten sitä voitaisiin automatisoida. Työ keskittyy erityisesti 3D-skannausohjelmistojen vertailutesteihin älypuhelimilla ...
  • Älyteknologian hyödyntäminen liikuntaharrastuksissa 

   Kähkönen, Masi (2020)
   Puettavaa teknologiaa näkyy nykyaikana joka puolella. Mukana kannettava teknologia on mullistanut ihmisten käyttäytymismallit. Tässä työssä tarkastellaan teknologian nykytilaa kuntoiluharrastajan näkökulmasta pysyen ...
  • Äänen eteneminen piirilevyssä 

   Kauranen, Ville (2018)
   Akustisen emission hyödyntämismahdollisuuksia on tutkittu elektroniikan komponenttien vikaantumisen havainnoinnissa. Akustisen emission on osoitettu rajatuissa olosuhteissa antavan luotettavia tuloksia monikerroksisten ...
  • Äänikeskustelun vaikutus pelaajakokemukseen ja tiimityöskentelyyn videopeleissä 

   Pasanen, Jesse (2022)
   Verkkomoninpelien suosion kasvun myötä äänikeskustelu on saanut merkittävän roolin videopeleissä. Tämä kandidaatintyö tutkii millainen vaikutus äänikeskustelulla on pelaajakokemukseen ja tiimityöskentelyyn videopeleissä. ...