Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

Aineistot 3667-3685 / 3685

  • ZigBee-verkot 

   Lehonkoski, Lasse (2010)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään ZigBee-verkkoprotokollaan, joka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, jossa on pyritty pieneen virrankulutukseen ja halpoihin valmistuskustannuksiin. Työssä tehdään ZigBee-tekniikasta ...
  • Älyhitsauslaitteen käyttöliittymän integrointi yhteistoimintarobottiin 

   Järventausta, Aleksi (2019)
   Kandidaatintyön aiheena on tutkia, mitkä ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin tiedonvaihdon integroinnissa, ja toteuttaa ...
  • Älykkään kalastusvieheen suunnittelu 

   Martikainen, Janne (2018)
   Kalastus on yksi ihmiskunnan vanhimpia elinkeinoja metsästyksen ja keräilyn ohella. Viehekalastuksen alkaminen on ajoitettu aikaan ennen metallinkäsittelyn keksimistä. Nykyään viehemarkkinat laajenevat jatkuvasti ja ...
  • Älykkään latauksen soveltaminen sähköautoille 

   Tirronen, Ismo (2020)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään sähköajoneuvojen (EV) latauksen ohjaamisesta omakotitaloissa. Esitelty ohjausmenetelmä sähköautojen lataukseen hyödyntää reaaliaikaisia mittauksia ja muistiin tallennettuja huipputeho ...
  • Älykkäät sähkömittarit Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa 

   Sarmala, Ossi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkielman keinoin älykkäiden sähkömittarien käyttöä eri puolilla maailmaa. Työssä käytettävät lähteet ovat kerätty pääosin alueiden energiaviranomaisten ja niiden yhteistyöelinten ...
  • Älykäs kunnossapito 

   Paukkonen, Henri; Vartiainen, Timo (2015)
   Valmistuksen ajatusmallin siirtyessä kohti kestävän kehityksen yhteiskuntaa, on kunnossapidon roolin täytynyt siirtyä kohti elinkaarilähtöistä ajattelua. Uusien ajattelutapojen lisäksi älykkäiden teknologioiden kehittymisen ...
  • Älyllisen pääoman mittaaminen ja kehitys ICT-alan yrityksissä 

   Mäki, Vilma (2017)
   Teknologioiden kehityksen luomassa tietoyhteiskunnassa yhä useamman yrityksen liiketoiminta perustuu pääasiassa aineettomien resurssien hyödyntämiselle. Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisilla keinoilla ICT-alan ...
  • Älymittarit ja niiden hyödyntäminen, nykytila ja kehitysnäkymät Suomessa ja Pohjoismaissa 

   Saareks, Teemu (2017)
   Älymittareiden käyttöönotto ja hyödyntäminen on lisääntynyt sähköverkon muuttuessa koko ajan älykkäämmäksi. Asennusprojekteja ovat vauhdittaneet kansainvälisten lainsäädäntöjen lisäksi tarve saada entistä reaaliaikaisempaa ...
  • Älypuhelimen käytön vaikutukset puhelimen hiilijalanjälkeen 

   Hylkilä, Eveliina (2019)
   Työssä selvitetään nykyaikaisen matkapuhelimen, eli älypuhelimen, käytön vaikutuksia puhelimen hiilijalanjälkeen. Kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena tieteellisten artikkeleiden ja erilaisten verkkodokumenttien ...
  • Älypuhelimien käytettävyys naisnäkökulmasta 

   Savolainen, Katja Marika (2011)
   Tämän tutkimuksen aiheena oli älypuhelimien käytettävyys naisnäkökulmasta. Aihe nousi esiin kesällä 2010 huomatessani, että älypuhelinmarkkinat ja –mainokset ovat hyvin pitkälle miehille suunnattuja. Etsiessäni materiaalia ...
  • Äänen eteneminen piirilevyssä 

   Kauranen, Ville (2018)
   Akustisen emission hyödyntämismahdollisuuksia on tutkittu elektroniikan komponenttien vikaantumisen havainnoinnissa. Akustisen emission on osoitettu rajatuissa olosuhteissa antavan luotettavia tuloksia monikerroksisten ...
  • Öljy-vesiemulsioiden erottumisen tehostaminen erilaisten geometrioiden avulla 

   Jantunen, Niklas (2015)
   Työn kirjallisuusosassa selvitettiin neste-nestedispersioiden ja emulsioiden pisarakokojakauman määrittämiseen soveltuvia menetelmiä. Kirjallisuusosa painottuu emulsioiden stabiliteettiin liittyvään teoriaan ja menetelmiin, ...
  • Öljylämmityksen korvaaminen maalämmöllä pientaloissa 

   Rytkönen, Mikael (2014)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään öljylämmityksen korvaamista maalämmöllä pientaloissa. Suomessa on noin 200 000 öljylämmitteistä pientaloa. Lämmitysenergioiden hinnat ovat nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana ...
  • Öljyn hinnan vaikutus suomalaisten pörssiyhtiöiden kannatavuuteen 

   Lång, Leevi (2020)
   Tässä kandidaatin tutkielman tarkoitus on tutkia öljyn hinnan kehitystä ja sen vaikutusta suomalaisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. Tarkoituksena on saada kattava kuva siitä, kuinka öljyn hinta itsessään vaikuttavaa ...
  • Öljyn markkinahintaan vaikuttavat tekijät (1971-2015) 

   Poutiainen, Mikko (2015)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään raakaöljyn markkinahintaan vaikuttavia tekijöitä sekä hinnan kehittymistä ja tekijöitä merkittävien hinnanmuutosten taustalla vuodesta 1971 lähtien. Tarkastelun ajankohdan aluksi on ...
  • Öljynporaus arktisilla merialueilla 

   Tornberg, Aleksi (2014)
   Tässä työssä selvitetään millaisissa olosuhteissa öljyä porataan arktisilla merialueilla, miten olosuhteiden tuomiin riskeihin varaudutaan ja miten kansainvälinen lainsäädäntö rajoittaa öljynporaamista arktisilla merialuilla. ...
  • Öljyntuotannon vaikutus Venäjän talouteen 

   Silvast, Olli (2018)
   Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää öljyntuotannon taloudellisia vaikutuksia Venäjällä. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään valtioon, yrityksiin sekä kotitalouksiin. Työssä käsitellään Venäjän talouden kehitystä, ...