Selaus koulutusohjelman mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyötSchool of Energy Systems, Energiatekniikka

  • 6 kW:n mikrokaasuturbiinin testilaitteen parantaminen 

   Nuutinen, Toni (2017)
   Tässä kandidaatintyössä tutustutaan ensin yleisesti kaasuturbiineihin, tutustutaan niiden termodynamiikkaan, teoriaan ja niiden toimintaan. Työssä tutkitaan erilaisia polttoainevaihtoehtoja ja mietitään tapoja parantaa ...
  • Aaltoenergian hyödyntämismenetelmät 

   Tuomisto, Oona (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli vertailla erilaisia aaltoenergian hyödyntämismenetelmiä, sekä niiden tämän hetkistä tilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työssä tutustutaan paremmin aaltoenergiaa hyödyntäviin ...
  • Ainetta lisäävä valmistus ydintekniikassa 

   Ikonen, Jussi-Pekka (2020)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia ainetta lisävään valmistuksen mahdollisuudet ydintekniikassa. Laserpohjainen jauhepetisulatus on työn suurin painopiste, mutta muutkin tekniikat tutkitaan lyhyesti. Lisäksi työssä ...
  • Aurinkopaneelien lämmönsiirto 

   Virtanen, Veli-Matti (2019)
   Aurinkopaneelien rooli energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti. Eräs aurinkopaneeleiden heikkous on se, että aurinkopaneelin hyötysuhde pienenee aurinkopaneelin lämpötilan kasvaessa. Lämpötilan pienenemisen lisäksi suuret ...
  • Aurinkosähköinvestointien kannattavuus globaalisti ja valikoiduilla markkinoilla 

   Niku, Filippa (2019)
   Tämä kandidaatin työ käsittelee aurinkosähkömarkkinoita globaalisti ja aurinkosähköinvestointien kannattavuutta eri markkina-alueilla. Aurinkoenergian potentiaalista on hyödynnetty vasta murto-osa, joten aurinkosähköjärjestelmien ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuus pienkiinteistössä 

   Savukoski, Oskari (2020)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkosähköjärjestelmiä yleisesti, niiden teknisiä ratkaisuja ja järjestelmän investoinnin kannattavuutta. Kannattavuuden selvitys tehdään tarkasteltavaan kiinteistöön takaisinmaksuajan ...
  • Bioenergiainvestoinnit 2030 

   Kohonen, Kaarle Juho Ilmari (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan Suomessa toteutuvia bioenergiainvestointeja vuoteen 2030 mennessä yleisellä tasolla. Työn tavoitteena on selvittää poliittisen päätöksenteon taustavaikutusta toteutuviin investointeihin ...
  • Biopolttoaineiden ominaisuudet 

   Lamminen, Vilma (2019)
   Työn tavoitteena oli tutkia suomalaisia biopolttoaineita ja niiden ominaisuuksia erityisesti polton kannalta. Työssä käsitellään biopolttoaineiden roolia Suomessa sekä tärkeimpiä suomalaisia biopolttoaineita sekä niiden ...
  • Coriolis-virtausmittari 

   Hulkkonen, Sami (2019)
   Tässä kandidaatintyössä perehdytään coriolis-virtausmittariin, jolla mitataan massavirtaa. Mittarin toiminta perustuu coriolisilmiön hyödyntämiseen. Työssä esitellään mittarin toimintaperiaatetta, historiaa, toteutuksen ...
  • Elektronisten dosimetrien uusinta Loviisan ydinvoimalaitoksella 

   Skogberg, Waltteri (2018)
   Loviisan ydinvoimalaitoksen elektroniset dosimetrit päivitetään uuteen malliin lähitulevaisuudessa. Viranomainen vaatii säteilymittareiden uusimisen yhteydessä selvitystyötä uusien laitteiden kelpoisuudesta suunniteltuun ...
  • Energiavarastot 

   Berilaj, Krenare (2020)
   Kandityön tarkoituksena on perehtyä erilaisiin energia varastointimenetelmiin ja selvittää minkälaisia teknologioita käytetään energian varastoimiseen. Kirjallisuustyössä keskityttiin ensisijaisesti yleisimpiin ...
  • EnergyPLAN alueiden energiasuunnittelun työvälineenä 

   Luukkonen, Aaro (2020)
   Alueellisten energiajärjestelmien monipuolistuessa ja uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa kohdataan haasteita, jotka vaativat energiasuunnittelua. Energiasuunnittelussa käytetään apuna erilaisia energiajärjestelmien ...
  • Epäsuorien kontaminaatiomittausmenetelmien vertailu Loviisan ydinvoimalaitoksella 

   Arola, Atte (2019)
   Tämä kandidaatintyö tehtiin Loviisan ydinvoimalaitoksen säteilysuojeluorganisaatiolle. Loviisan voimalaitoksella käytettiin tämän työn tekohetkellä märkäpyyhkäisymenetelmää epäsuoriin kontaminaatiomittauksiin. Märkäpyyhk ...
  • Geoterminen energia energian tuotannossa 

   Mustonen, Teemu (2019)
   Tässä kandidaatin työssä on tavoitteena käsitellä yleisesti geotermistä energiaa, siihen kuuluva voimalaitostekniikka ja poraustekniikka. Geotermisen energian käsittelyssä tuodaan esille, mitä geoterminen energia on ja ...
  • Hapenkantajamateriaalit CLC-prosessissa 

   Matilainen, Henri (2018)
   Tässä kandidaatintyössä käsitellään kemikaalikierrollisen polttoprosessin hapenkantajamateriaaleja. Työn tavoitteena oli selvittää erilaisten hapenkantajamateriaalien soveltuvuutta prosessiin, sekä niitä karakterisoivia ...
  • Hevosenlannan hyödyntäminen energiantuotannossa 

   Rantanen, Heini (2018)
   Työssä tarkasteltiin kuiviketta sisältävän hevosenlannan, eli kuivikelannan hyödyntämistä energiantuotannossa. Kuivikelantaa voidaan hyödyntää perinteisen polttamisen lisäksi mädättämällä siitä metaanipitoista biokaasua ...
  • Hiilidioksidin talteenotto bioenergian tuotannossa ja sen potentiaali Suomessa 

   Linjala, Onni (2019)
   Tämä tutkimus käsittelee bioenergian tuotantoon yhdistettyä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (BECCS), joka on lupaava negatiivisten päästöjen teknologiamuoto. Tutkimuksen tavoitteena on luoda selkeä katsaus ...
  • Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi biopohjaisesta energiantuotannosta 

   Pulkkinen, Mika (2020)
   Tämä tutkimus käsittelee hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia biopohjaisesta energiantuotannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ne erityiskysymykset, jotka pitää ottaa huomioon, kun hiilidioksidia otetaan ...
  • Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista kalvotekniikalla 

   Vainio, Petteri (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tarkoituksena on tutkia, voidaanko kalvotekniikkaa käyttää tehokkaasti hiilidioksidin talteenottoon savukaasuista. Energiantuotannosta aiheutuu valtava määrä hiilidioksidipäästöjä, ja päästörajoitusten ...
  • Hiilidioksidin talteenotto suoraan ilmakehästä 

   Kasvi, Roope (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää kirjallisuuden pohjalta hiilidioksidin kaappaamista suoraan ilmakehästä. Tarkastelun tavoitteena on tuoda esille erilaisia hiilidioksidin talteenottomenetelmiä suoraan ilmakehästä ...