Selaus koulutusohjelman mukaan kokoelmassa Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyötSchool of Engineering Science, Kemiantekniikka

  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen erotus- ja puhdistustekniikoissa 

   Nieminen, Pinja (2019)
   Työn tavoitteena oli selvittää, millaiset mahdollisuudet 3D-tulostuksella on tulla osaksi erotus- ja puhdistustekniikan prosesseissa käytettävien osien valmistusta. Aiheesta on tehty vasta vähän tutkimuksia ja monissa ...
  • Aikuisille suunnatuissa vaipoissa käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet 

   Kankaanpää, Elisa (2019)
   Nykyaikaiset kertakäyttövaipat ovat osana miljoonien lasten ja aikuisten elämää päivittäin. Ne on valmistettu synteettisistä, inerteistä polymeereistä. Synteettiset polymeerit ovat öljyjohdannaisia ja pysyvät ympäristössä ...
  • Alkalimetallien termodynaaminen aktiivisuus laimeissa amalgaameissa lämpötilassa 25°C 

   Mertanen, Henri (2018)
   Tämän työn tarkoituksena oli määrittää alkalimetalleille 25°C lämpötilassa aktiivisuuskertoimia laimeissa amalgaameissa, käyttäen alkalimetallisuolojen termodynaamisia ominaisuuksia laimeissa vesiliuoksissa ja amalgaami ...
  • Anaerobisen jätevedenkäsittelyn jälkeinen fosforin ja typen talteenotto 

   Finnilä, Jenna (2018)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyviä nestemäisiä virtoja sekä keinoja typen ja fosforin talteenottoon näistä virroista. Työ on suoritettu kirjallisuuskatsauksena tutustumalla ...
  • Apuaineiden tarve tablettien valmistuksessa 

   Korhonen, Pauliina (2019)
   Tabletit ovat eniten käytetty lääkemuoto. Lääkeaineiden lisäksi tabletit sisältävät apuaineita, yleensä täyte-, side-, liuku- ja hajotusaineita. Tämän kandidaatin työn tavoitteena oli selvittää kirjallisuuden avulla ...
  • Biohiilen käyttö suodattimissa 

   Niemi, Jasmin (2018)
   Biohiili on uusi ja uusiutuva vaihtoehto veden puhdistukseen. Biohiiltä voidaan käyttää suodattimena suodattamaan muun muassa hulevesiä tai suoto- ja valumavesiä. Biohiili pystyy teorian mukaan huokoisuutensa avulla ...
  • Biologisesti aktiivisen suodatinmateriaalin suunnittelu 

   Kambura, Daria (2019)
   Tässä työssä tarkoitus oli tutkimalla löytää sopiva suodatinmateriaali, joka olisi biologisesti aktiivinen, eli mikro-organismit voisivat käyttää sitä kasvualustana. Suodatin tulisi käyttöön hulevesialueelle ja biologisesti ...
  • Böömiitin saostaminen kokoekskluusiokromatografian avulla 

   Nieminen, Junnu (2018)
   Bayer-prosessin energiankulutuksen vähentämiseksi saostetaan gibbsiitin (Al(OH)3) sijasta alumiinihydroksidia nimeltä böömiitti (AlOOH) ylikylläisestä natriumaluminaattiliuoksesta. Böömiitin saostukseen vaikuttavat ...
  • CO2 absorptio NaOH-liuoksiin ja saostus kalsiumkarbonaattina 

   Lampila, Joni (2020)
   Hiilidioksidi (CO2) on haitallinen kasvihuonekaasu, jonka määrää teollisuuden päästöissä tulisi pyrkiä vähentämään ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Erilaisia CO2 hyötykäytön teknologioita (CCU) on esitetty mahdollisiksi ...
  • Elohopean stabiloiminen sedimenteistä : Hiitolanjoki 

   Nikula, Annina (2018)
   Pohjasedimenteissä esiintyvät haitta-aineet, kuten elohopea, aiheuttavat haittoja ympäristölle ja terveydelle vapautuessaan maaperästä. Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää voidaanko sedimenteissä olevaa ...
  • EM-mutapallon rakennekomponenttien roolit ravinteiden poistossa 

   Kauppi, Marianne (2018)
   EM-teknologialla pyritään tehostamaan vesiekosysteemien omaa, luonnollista itsepuhdistuskykyä ja tällä tavoin parantamaan niiden ekologista tilaa. Yksi vesien puhdistamiseen käytettävä EM-teknologian sovellus on ...
  • Ensihoidossa käytettävien lämmittävien ja viilentävien tuotteiden kemialliset reaktiot 

   Kolehmainen, Mika (2019)
   Ensihoidossa käytetään kylmäpakkauksia pehmytkudosvammojen ensihoitoon ja lämpöpakkauksia potilaan lämmittämiseen. Markkinoilla on monenlaisia kädenlämmittimiä sekä lämpöpakkauksia ja on havaittu, että jotkin lämmittävistä ...
  • Fosforin poiston tehostaminen kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa 

   Kaukonen, Petra (2019)
   Kunnallisen jäteveden suuren kokonaisfosforipitoisuuden takia jätevedenpuhdistuksen fosforin poiston tehostaminen on ajankohtaista. Fosfori on typen ohella avainkomponentti vesistöjen rehevöitymiselle, mikä kuormittaa ...
  • Galliumin kierrätys elektroniikkajätteestä hydrometallurgisin menetelmin 

   Kurronen, Markus (2019)
   Gallium on harvinainen metalli, jota käytetään puolijohteissa elektroniikassa, LED-valoissa ja aurinkopaneeleissa. Teknologian kehityksen takia elektroniikan määrä kasvaa ja samalla kasvaa myös galliumin kysyntä. Ongelma ...
  • Hiilisuodattimien regenerointi 

   Manninen, Marko (2020)
   Hiilisuodattimien regenerointi on jäteveden puhdistuksen kannalta tärkeää materiaalin kierrätettävyyden kannalta. Samaa aktiivihiiliainesta voidaan käyttää useaan kertaan, usein menettäen vain vähän alkuperäisestä ...
  • Hulevesisuodattimen tekniset ratkaisut 

   Rimpeläinen, Aino-Maria (2019)
   Hulevedet sisältävät paljon haitta-aineita, jotka kulkeutuvat veden mukana suurempiin vesistöihin. Hulevesien kulkureitille sijoitettava suodatin pidättäisi vedestä erityisesti orgaanisia yhdisteitä ja metalleja. Suodattimeen ...
  • Indiumin hydrometallurgiset saostusmenetelmät LCD-näyttöjen kierrätysprosesseihin 

   Tuhkunen, Alexander (2020)
   Elektroniikkajätteen kierrättäminen metallien uudelleenkäyttöä varten parantaa metallien saatavuutta uusiin laitteisiin. LCD-paneeleissa on monia arvokkaita metalleja, joista yksi on indium. Indiumia on LCD-paneelien ...
  • Jätevedenpuhdistamon jätevedenkäsittelyn tehostaminen : case Mäkikylän jätevedenpuhdistamo 

   Katajala, Nea (2019)
   Työn tavoitteena on tutkia menetelmiä jäteveden typen- ja fosforinpoiston tehostamiseen jätevedenpuhdistamoissa. Vaihtoehtoja on pohdittu Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa ...
  • Jätteenpolttoon liittyvien riskien määrittäminen ja hallinta kiertotalouden kehittyessä 

   Tuominen, Otto (2019)
   Jäteongelmien ratkaisemiseksi Suomessa pyritään toteuttamaan kiertotalouden toimintaa. Kiertotalouden toteuttaminen saadaan aikaiseksi jätteiden kierrättämisellä, jota kannustetaan tekemään asetetuilla lakimuutoksilla. ...
  • Kaasuanalyysilaitteiston rakentaminen laboratorio-olosuhteisiin 

   Hämäläinen, Justus (2019)
   Online ja in-situ mittareita voidaan käyttää laboratoriossa nopeiden, halpojen ja luotettavien jatkuvatoimisten mittausten tuottamisessa. Typen olomuotojen tutkimiseen on kehitetty tällaisia analysointimittareita, jotka ...