Selaus avainsanan mukaan kokoelmassa "jakamistalous"Kandidaatin tutkintojen opinnäytetyöt

  • Jakamistalouden liiketoimintamallien potentiaali kestävän arvon luomisessa 

   Impivaara, Vendela (2020)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia kestävän arvon syntymistä jakamistalouden liiketoimintamalleissa. Tutkielmassa hyödynnetään tieteellistä kirjallisuutta sekä case-tutkimusta kolmesta suomalaisesta jakamistaloutta ...
  • Jakamistalouden ympäristöhyödyt 

   Tertsunen, Paavo (2016)
   Tämän työn teoriaosiossa perehdytään jakamistalouteen ja sille tyypilliseen liiketoimintaan sekä ilmiön tiedettyihin ympäristövaikutuksiin. Jakamistalouden ymmärtämiseksi pohditaan sen taustalla vaikuttavia markkinavoimia ...
  • Jakamistalous – Vertaisliikenteen ja autonjakopalveluiden käyttöön vaikuttavat tekijät 

   Kivinen, Aleksi (2018)
   Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään jakamistaloutta ilmiönä sekä perehdytään syvemmin tutkimaan vertaisliikennettä ja autonjakopalveluita kuluttajan näkökulmasta, josta myös työn empiirinen osio muodostuu. Tutkielmaa ...
  • Minimalismi ratkaisuna ylikulutukseen 

   Strömberg, Laura (2019)
   Tämä kandidaatintyö tarkastelee yksilöiden kulutustottumuksia ja sitä, kuinka minimalistisen elämäntavan ja jakamistalouden avulla voidaan ratkaista globaalia ylikulutusongelmaa. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksena.
  • Yhteiskäyttöautoilun kestävyysvaikutukset 

   Kovanen, Aleksi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tarkoitus on selvittää yhteiskäyttöautoilun kestävyysvaikutuksia. Kestävyys jaetaan työssä taloudellisiin, ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Työssä lähestytään yhteiskäyttöautoilua, tutkimalla ...