LUTPub

Uusimmat aineistot

 • Greenhouse gas emission reduction possibilities of district heating in Finland 

  Kankaanpää, Otto (2021)
  The aim of this paper is to examine how different factors have affected the greenhouse gas emissions of Finnish district heating production and the shares of renewable energy sources in district heating production. Factors ...
 • Kasvuhakkerointi : nykytila ja tulevaisuus 

  Määränen, Simo (2021)
  Tutkielma käsittelee kasvuhakkerointia selvittäen sen teoreettisen rakenteen ja toiminnan nykytilassa. Kandidaatin tutkielma toteutetaan kirjallisuuskatsauksena ja pääasiallisina lähteinä käytetään alan tutkimuksia ja ...
 • Meripihkahapon ja maleiinianhydridin eri valmistusreitit biomassasta biohajoavan polymeerin (PBS) tuotantoa varten 

  Räikkönen, Salla (2021)
  Muoveista on tullut ympäristölle yksi kriittisistä tekijöistä fossiilisten raaka-aineiden käytön sekä suuren kulutuksen vuoksi. Eri muovien raaka-aineiden korvaamista biopohjaisilla raaka-aineilla on tutkittu runsaasti, ...
 • Time series forecasting for Patria Aviation HR dataset 

  Salmela, Iiro (2021)
  When forecasting the future values for a time series, ARIMA and SARIMA models are commonly used in getting the forecasts. The purpose of this research is to forecast different Human Resource datasets form Patria Aviation, ...
 • Strategian implementointikeinot yrityksessä : case Etelä-Suomen satamapalvelu Oy 

  Mandell, Miika (2021)
  Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen strategian implementoinnin keinoja ja löytää suosituksia, jolla implementointia voidaan tehostaa. Tutkimus on tehty kohdeyritykseen empiirisenä tutkimuksena, jossa on ...
 • Selvitys jätevesistä metallien pintakäsittelyssä 

  Laine, Mikko-Jussi (2021)
  Metallien pintakäsittely käsittää laajan skaalan erilaisia prosesseja, joilla kappaleen pintaominaisuuksia jalostetaan käyttötarkoitukseen sopiviksi. Erilaisten prosessien myötä myös niistä syntyvät jätevesien laatu ja ...
 • Biljardilyönnin analysointi kiihtyvyysanturin ja gyroskoopin avulla 

  Ropponen, Henri (2021)
  Tässä kandidaatin työssä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää nykyaikaista teknologiaa biljardissa. Tutkimuksen taustana ovat muut urheilulajit, joissa hyödynnetään sekä kiihtyvyysantureita että kameroita. Näistä urheilulajeista ...
 • Tavaralogistiikan joukkoistaminen 

  Peltonen, Oskari (2021)
  Tämä kandidaatin työ on tehty kirjallisuuskatsauksena aiheesta tavaralogistiikan joukkoistaminen. Työn tavoitteena on selvittää mitä tavaralogistiikan joukkoistaminen tuo yrityskentälle. Tarkastelu on jaettu SWOT- analyysin ...
 • Removal of iron, aluminium, manganese and copper from leach solutions of lithium-ion battery waste using ion exchange 

  Virolainen, Sami; Wesselborg, Tobias; Kaukinen, Arttu; Sainio, Tuomo (Elsevier, 20.04.2021)
  The shift to electric mobility necessitates recycling the metals from lithium ion battery waste. Ion exchange was studied for use in the removal of impurities from synthetic lithium ion battery waste leachate in laboratory-scale ...
 • Feasibility Study for Industrial Pilot of Carbon-Neutral Fuel Production – P2X: Final Report 

  Laaksonen, Petteri; Karjunen, Hannu; Ruokonen, Jenna; Laari, Arto; Zhaurova, Mariia; Kinnunen, Sini-Kaisu; Kosonen, Antti; Kärri, Timo; Sinkkonen, Tiina; Rissanen, Tommi; Tervonen, Antero; Varis, Juha
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 30.04.2021)
  Kokonaisvaltainen energiajärjestelmän murros pohjautuu vahvasti nykyisen sähköntuotantojärjes-telmän uusiutumiseen ja kestävään kehitykseen, joka on vahvasti kytköksissä aina yhteiskunnan perusrakenteisiin asti ...
 • Merivesivoimala case Vuosaari 

  Mölsä, Lauri (2021)
  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkielma merivesivoimalan käytöstä kaukolämmöntuotannossa keskittyen Helsingin Vuosaareen suunnitteilla olevan merivesivoimalan tapaukseen. Merivesivoimalalla voidaan tuottaa kaukolämpöä ...
 • COVID-19-kriisin vaikutukset ja suomalaisten pk-yritysten sopeutuminen 

  Kaakkunen, Niko (2021)
  Työn tavoitteena on selvittää, miten kriisit vaikuttavat pk-yrityksiin ja kuinka nykyinen COVID-19-kriisi on vaikuttanut suomalaisiin pk-yrityksiin. Työ painottuu alkupuolella kirjallisuuskatsaukseen, jossa esitellään ...
 • Selektiivisen eluoinnin mallinnus 

  Arpinen, Oskari (2021)
  Puhtaita harvinaisia maametalleja on haastava tuottaa, sillä niiden fysikaaliset ominaisuudet ovat lähellä toisiaan. Harvinaisten maametallien erottamiseen toisistaan voidaan käyttää esimerkiksi ionivaihtoa. Ioninvaihtosysteemien ...
 • Öljylämmitys loppuu – mitä tilalle? 

  Tielinen, Mikko (2021)
  Tämän kandidaatintyön tavoite on määrittää paras vaihtoehtoinen lämmitysmuoto kustannusten perusteella noin 2000 litraa öljyä kuluttaville öljylämmitteisille pientaloille. Kustannuslaskut tehdään öljylämmitykselle, maa- ...
 • The emergence of a university-based entrepreneurship ecosystem 

  Lahikainen, Katja
  Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 04.06.2021)
  This thesis investigates the emergence of a university-based entrepreneurship ecosystem (U-BEE). Research on universities as entrepreneurial ecosystems is emerging, and more research is called for to investigate different ...
 • Teräsmateriaalien viruminen ja sen laskentamenetelmät 

  Jormalainen, Antti (2021)
  Tässä kandidaatintyössä tehtiin kirjallisuuskatsaus virumiseen ilmiönä ja siihen, miten viruminen voidaan ottaa laskennallisesti huomioon. Lisäksi tehtiin lyhyt katsaus siihen, miten virumista voidaan kontrolloida esimerkiksi ...
 • Loven vaikutus väsymiskestävyyteen ainetta lisäävällä valmistuksella valmistetuille kappaleille 

  Mäkilä, Juuso (2021)
  Tässä kandidaatintyössä tarkasteltiin loven vaikutusta ainetta lisäävällä valmistuksella valmistettujen kappaleiden väsymiskestävyyteen. Työssä on tehty laaja kirjallisuuskatsaus aiheesta ja tuotu esille erilaisia ...
 • Operatiivisen oston kehittäminen automaation keinoin 

  Vähä-Tahlo, Lia (2021)
  Organisaation toiminnan ja liiketoimintaprosessien kehittäminen jatkuvasti haastavammaksi muuttuvassa kilpailuympäristössä voi olla edellytys kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä kilpailuedun luomiseksi. Digitalisaation ja ...
 • Aluekohtaisen energiajärjestelmän kehitys 

  Iivonen, Johanna (2021)
  Nykyiset energiankulutuksen sekä päästöjen vähennystavoitteet velvoittavat tuottamaan kiinteistöjen lämmityksen ja jäähdytyksen mahdollisemman energiatehokkaasti ja mahdollisimman paljon uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. ...
 • Tuulivoimaloiden nykytilanne ja tulevaisuus 

  Mursu, Juuso (2021)
  Tässä kandidaatintyössä esitellään suurimpien tuulivoimavalmistajien tarjoamat tuulivoimalatyypit, kokoluokat ja tuuliluokat käyttäen lähteenä valmistajien omia verkkosivuja. Työssä käsitellään myös, millaisia teknologisia ...

Näytä lisää