• 0 AND 02 ADSORPTION ON Ag/Cu[100] 

   Pitkänen, Heikki (2005)
   In this work the adsorption mechanisms of atomic and molecular oxygen on Cu(100) surface are studied using ab initio simulation methods. Through the atomistic scale under-standing of the elementary oxidation processes we ...
  • 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma 

   Ahonen, Jarkko (2010)
   Diplomityön tavoitteena on laatia LE-Sähköverkko Oy:lle 10 kV:n keskijänniteverkon kehittämissuunnitelma. LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Lahden alueella. LE-Sähköverkko ...
  • 100% renewable energy system for Turkey and the special role of solar photovoltaics and battery storage 

   Kilickaplan, Anil (2017)
   Economic growth, increasing population, urbanisation and industrialisation are the macro effects on increasing global energy demand. These indicators values are increasing in Turkey as well and will continue at least for ...
  • 1000 V distribution system and its potential in Russia 

   Abramov, Grigory (2007)
   The application of the three voltage level 20/1/0.4 distribution system in Finland has proved to be an economic solution to enhance the reability of electricity distribution. By using 1 kV voltage level between medium and ...
  • 1000 V jakelujännitteen käyttömahdollisuudet Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä 

   Saira, Ville (2009)
   Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n 20/0,4 kV tekniikalla toteutettu sähkönjakeluverkko on monin paikoin saavuttamassa pitoaikansa loppua. Sähkönjakeluverkko sijaitsee pääasiassa haja-asutusalueilla ja on pääosin avojohtotekniikalla ...
  • 1000 V sähkönjakelujärjestelmän teknistaloudellisen kannattavuuden tarkastelu 

   Kaipia, Tero (2004)
   Tässä työssä tutkitaan 1000 V pienjännitejakelun taloudellista kannattavuutta. Tutkimus perustuu teoreettiseen tarkasteluun, jossa noudatetaan yleisiä verkostosuunnittelun periaatteita. EU-lainsäädäntö mahdollistaa 1000 V ...
  • 100MW:n biokattilan polttoaineiden hankinta ja taselaskenta 

   Heinonen, Henri (2007)
   Diplomityö tehtiin Anjalankoskella sijaitsevalle Vattenfallin tytäryhtiölle, Vamy Oy:lle. Vamy toimittaa Myllykoski Paper Oy:lle prosessilämpöä ja sähköä. Vuotuinen energiantuotanto on noin 700- 900 GWh prosessilämpöä ja ...
  • 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoituminen nikkelin kanssa eri liuottimissa 

   Salmenhaara, Oskari (2014)
   Kandidaatintyön tavoitteena oli tutkia 2-(aminometyyli)pyridiini ligandin kompleksoitumista nikkeli(II) ionin kanssa vesiliuoksissa ja eri orgaanisissa liuotinseoksissa. Työ tehtiin osana laajempaa tutkimusta, jossa pyritään ...
  • 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin nestejäähdytysjärjestelmän komponentit ja hinnat 

   Montonen, Jyrki (2014)
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin nestejäähdytteisen 2.6 MW:n tuulivoimakonvertterin jäähdytysjärjestelmään kuuluvat komponentit ja niiden hinnat. Tällä pyritään helpottamaan uutta teknologiaa hyödyntävien jäähdytysjärjestelmien ...
  • 20 kV ilmajohtoverkon maakaapeloinnin vaikutus maasulkusuojaukseen ja loistehotaseeseen 

   Pesonen, Matti (2015)
   Sähkömarkkinalakimuutokset ovat ohjanneet useita verkkoyhtiötä muuttamaan investoin-tistrategioitaan. Kiristyneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät useilta verkkoyh-tiöiltä aiempaa suurempaa panostusta jakeluverkon ...
  • 2000-luvun höyryturbiiinit 

   Heinonen, Mikko (2011)
   Kandidaatintyössä esitetään nykyaikaisen höyryturbiinin toimintaperiaate ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi esitetään tietoa turbiinien kehityksestä, eri turbiinityypeistä ja valmistajista.
  • 2D-pelin tekeminen Pygletillä 

   Laine, Sakari (2017)
   Python on tällä hetkellä yksi suosituimmista ohjelmointikielistä, ja sille on tehty useita pelikirjastoja. Pyglet on OpenGL-ohjelmointirajapintaan perustuva tehokas Python-multimediakirjasto, joka on keskittynyt erityisesti ...
  • 2D-tasotapauksen soveltaminen 3D-geometriaan tehollisen lovijännityksen menetelmällä 

   Punkkinen, Lassi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin laskentamenetelmää, jolla voitaisiin laskea 3D-geometrian tehollinen lovijännitys kuormaa kantamattomassa liitoksessa. Tässä menetelmässä 2D ENS-mallista määritettiin lovijännityskertoimet ...
  • 3 kW:n mikrokaasuturbiinin periaatesuunnittelu 

   Koponen, Timo (2014)
   Tässä työssä esitellään ensiksi yleisesti kaasuturbiini, sen toimintaperiaate ja sovelluskohteet. Lisäksi kaasuturbiinin yleinen suunnittelu käydään läpi mitoituksen kannalta. Mikrokaasuturbiini on kaasuturbiini pienemmässä ...
  • 3D printing – creating learning environment for engineering students 

   Pikkarainen, Ari (2017)
   Purpose of this thesis was to design and create a functional learning environment to mechanical engineering students in Lapland University of Applied Sciences (LUAS). The learning environment combined traditional engineering ...
  • 3D Stripixel Detectors Simulation 

   Ilinov, Andrey (2010)
   Solid-state silicon detectors have replaced conventional ones in almost all recent high-energy physics experiments. Pixel silicon sensors don't have any alternative in the area near the interaction point because of their ...
  • 3D Surface Modeling From Point Clouds 

   Lankinen, Jukka (2009)
   The goal of this thesis is to implement software for creating 3D models from point clouds. Point clouds are acquired with stereo cameras, monocular systems or laser scanners. The created 3D models are triangular models or ...
  • 3D-muodot tuoliaihion muotopuristuksessa 

   Malinen, Pekka (2006)
   Diplomityössä tutkittiin muotopuristeissa käytettävien viilujen soveltuvuutta yhteistyöyrityksen, VK Valmiskaluste Oy:n, valmistaman lepotuolin materiaaliksi. Tuoliaihion muoto edellytti viilun taivuttamista kahteen suuntaan, ...
  • 3D-robottipoimintajärjestelmän kehittäminen 

   Sormunen, Ilkka (2007)
   Lasertekniikkaa hyödyntävä 3D-kuvaustekniikka tuo uusia mahdollisuuksia robotilla suoritettavaan kasastapoimintaan. Kasasta otetun syvyyskuvan avulla tuotteista voidaan määrittää perinteisen XY-paikkatiedon lisäksi tuotteen ...
  • 3D-suunnittelujärjestelmän ja tuotetiedonhallintajärjestelmän integrointi 

   Mielonen, Jaakko (2003)
   3D-suunnittelujärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja tuotetiedon luomista ja muokkaamista varten, joten niiden tehokas toiminta yhdessä tuotetiedonhallintajärjestelmien kanssa on erittäin tärkeää. 3D-suunnittelujärjestelmien ...