Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut

 

Uusimmat aineistot

 • Digitaalisen transformaation johtaminen: strategiasta käytäntöön 

  Holopainen, Mira; Saunila, Minna; Ukko, Juhani; Rantala, Tero; Sore, Sariseelia; Sandelin, Jan-Erik; Vainio, Aki
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 26.09.2022)
  Yritykset ovat digitalisoineet ja automatisoineet toimintojaan, tuottei¬taan ja palveluitaan jo pitkään. Yritykset digitalisoituvat kuitenkin eri vauhtia ja niillä on hyvin erilaisia tarpeita digitaalisuuden hyödyntä¬miselle. ...
 • South-East Finland Hydrogen Valley – Research report 

  Karjunen, Hannu; Sikiö, Päivi; Lassila, Jukka; Vilppo, Julius; Räisänen, Otto; Inkeri, Eero; Tynjälä, Tero; Laaksonen, Petteri
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 05.09.2022)
  Tämä raportti kuvaa keväällä 2022 toteutettua Itä- ja Kaakkois-Suomen vetylaaksohanketta. Hanke toteutettiin LUT yliopiston toimesta alueen kuntien (Joensuu, Kitee, Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Kotka, Hamina) ja alueellisten ...
 • Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus - tapaustutkimus Lahti 

  Hennala, Lea; Uotila, Tuomo
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 02.11.2017)
  Raportti käsittelee tuloksia tapaustutkimuksesta, jossa tunnistettiin kotihoidon ulkoistuksesta seuranneita positiivisia, neutraaleja ja negatiivisia vaikutuksia henkilöstön, asiakkaan ja johtamisen näkökulmista. Lisäksi ...
 • Vety-/metanolitalous – Ekosysteemimallinnus, case Puhos 

  Mankonen, Aleksi; Kaikko, Juha; Melin, Kristian; Laari, Arto; Vakkilainen, Esa
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 12.05.2022)
  Hankkeen tavoitteena oli selvittää mahdollisuudet investoida kemikaalien ja polttoaineiden valmistukseen uusiutuvalla energialla sekä uusiutuvan tuulisähkön alueellinen potentiaali Kiteen Puhoksen teollisuusalueelle ...
 • Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko - Liiketoimintamahdollisuudet ja sääntely 

  Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; Vilppo, Julius; Lassila, Jukka
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 03.05.2022)
  Tässä tutkimusraportissa on käsitelty sähkönjakelun sähköverkkoliiketoiminnan näkymiä sekä kehitysaskeleita. Tutkimuksessa on haettu vastauksia siihen, miten sähkömarkkinalakiin vuonna 2021 tehty muutos vaikuttaa ...
 • YSIMITTARI: Description of the implementation and results of the second round of surveys 

  Raappana, Anu; Kuru, Pirjo
  LUT Scientific and Expertise Publications - Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 21.04.2022)
  The second round of the national ‘Ysimittari’ survey was conducted in the autumn of 2021. This report describes the data and the implementation of the survey. The aim of this report is to present an overall picture of this ...
 • Digitalisaatio osaksi asuinalueen vetovoimaa 

  Paunonen, Elina; Rantala, Tero; Saunila, Minna; Ukko, Juhani
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 19.04.2022)
  Raportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä niistä tekijöistä, joilla asuin ja elinympäristöjen vetovoimaa saadaan tuotua esiin digitaalisissa ympäristöissä sekä tuottaa lisätietoa ja käytännön ratkaisuvaihtoehtoja ...
 • Ysimittari: Raportti kyselyn toteuttamisesta 

  Raappana, Anu; Kuru, Pirjo
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT-yliopisto, 04.04.2022)
  Ysimittari -tutkimuksen päätavoitteena on rakentaa kuva peruskoulunsa päättävien nuorten käsityksistä omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tutkimukseen osallistuvat vuosina 2005, 2006 ja 2007 syntyneet nuoret. Tässä raportissa ...
 • PUUSTI – Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitumisen keinoin 

  Aalto, Mika; Turkia, Kyösti; Malmstedt, Kirsi; Gyawali, Arun; Ranta, Tapio
  LUT Scientific and Expertise Publications - Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 03 / 2022)
  PUUSTI - Puun tarjonnan kestävä edistäminen digitalisoinnin ja verkostoitu-misen keinoin hanke toteutettiin tehostamaan Etelä-Savon maakunnan metsä-taloutta. Hankkeessa etsittiin keinoja purkaa ensiharvennuksen ja nuoren ...
 • LähiLämpö – Lämmityssektorin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen Etelä-Savossa 

  KC, Raghu; Föhr, Jarno; Ranta, Tapio
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 09.03.2022)
  Suomi tavoittelee EU:n pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista siten, että EU saavuttaa hiilineutraaliuden ennen vuotta 2050. Tämä edellyttää vuoden 2030 päästövähennysvelvoitteen tiukentamista vähintään 55 prosenttiin ...
 • Biojätteiden erilliskeräys- ja hyötykäyttövaihtoehtojen ilmastonmuutosvaikutusten vertailu 

  Uusitalo, Ville; Innanen, Satu
  LUT Scientific and Expertise Publications Raportit ja selvitykset – Reports (LUT University, 22.02.2022)
  Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta jätehuollossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisellä on merkitystä, mutta jätteiden hyötykäytöllä voidaan myös saavuttaa päästövähenemiä mm. korvaamalla fossiilisia ...
 • Hiilineutraali Yrityspuisto (CNBP) -hankkeen loppuraportti 

  Knuutila, Mirika; Mustonen, Helka; Ropo, Mikko; Vuorio, Anna; Laaksonen, Petteri
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit - Research Reports (LUT University, 12 / 2021)
  Tämä on EAKR-hankkeen ”Hiilineutraali Yrityspuisto (CNBP)” loppuraportti, jossa keskitymme raportoimaan LUT-Yliopiston hankkeessa tekemät laskelmat, tutkimus sekä tuotetut tulokset. LUT-Yliopisto toimi hankkeen osa-toteuttajana, ...
 • Bothnian Bay Hydrogen Valley – Research report 

  Karjunen, Hannu; Lassila, Jukka; Tynjälä, Tero; Laaksonen, Petteri; Tuomaala, Mari; Vilppo, Julius; Taulasto, Kimmo; Karppanen, Janne; Laari, Arto; Kosonen, Antti; Ahola, Jero
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 31.10.2021)
  This report is part of a commissioned research, ordered jointly by Fortum and St1. The re-search was carried out by LUT University between 1.4.2021 – 31.10.2021. The purpose of the study was to perform a hydrogen ecosystem ...
 • Carbon Negative Åland: Strategic Roadmap 

  Pyrhönen, Olli; Laaksonen, Petteri; Lassila, Jukka; Karjunen, Hannu; Hynynen, Katja; Taulasto, Kimmo; Karppanen, Janne; Vilppo, Julius
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 18.11.2021)
  The focus of this study was to analyze offshore wind power’s future options and maximum value creation for Åland, covering the most feasible solutions for exporting of green electricity, feasibility of hydrogen production ...
 • Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä 

  Saunila, Minna; Ukko, Juhani
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 10 / 2021)
  Tämä opas on koottu Työsuojelurahaston ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston rahoittaman hankkeen ”Innovaatiokyvykkyyden kehitys pk-yrityksissä” tulosten pohjalta. Tutkimushanke on jatkumo vuonna 2010 toteutetulle ...
 • Loppuraportti: Sähköautojen latauksen muodostama kuormitus- ja mitoitusteho erilaisissa toimintaympäristöissä 

  Tikka, Ville; Kalenius, Jani; Räisänen, Otto; Lassila, Jukka
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT-yliopisto, 10 / 2021)
  Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on määrittää sähköautojen lataustapahtumien aiheuttama kuormitus kiinteistöverkoissa. Liikenteen sähköistyminen on yksi keskeisimmistä ja nopeimmin kehittyvästä energiainfrastruktuuriin ...
 • Technical report: Measurements of cold climate EV charging 

  Tikka, Ville; Lassila, Jukka; Laine, Teemu
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 09 / 2021)
  This research project aimed at providing further understanding of electric vehicle (EV) charging in a cold environment. The report provides laboratory measurement results and acts as supporting documentation for the raw ...
 • Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko - Pienasiakkaiden tehoperusteinen sähkönsiirron hinnoittelu haja-asutusalueilla toimivissa jakeluverkkoyhtiöissä 

  Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; Haakana, Juha; Vilppo, Julius; Lassila, Jukka (LUT-yliopisto, 27.09.2021)
  Tässä raportissa käsitellään sähkönjakelun verkkopalvelumaksujen tehoperusteisen hinnoittelun kehittämistä erityisesti harvaan asutuilla alueilla toimivien jakeluverkkoyhtiöiden näkökulmasta. Raportissa esitetään hinnoittelun ...
 • Joustava ja toimintavarma sähkönjakeluverkko - Joustoresurssit käyttötoiminnassa 

  Haakana, Juha; Pinomaa, Antti; Karppanen, Janne; Tikka, Ville; Räisänen, Otto; Haapaniemi, Jouni; Mashlakov, Aleksei; Lassila, Jukka
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (LUT University, 05.07.2021)
  Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu sähkönjakelun käyttötoiminnan nykytilaa sekä sen käytössä olevia joustoresursseja. Niitä ovat sekä verkkotoimijan hallitsemat tekniset joustoresurssit että verkkotoimijan palveluna ostamat ...
 • Puhallus – Kiinteän biopolttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystä 

  Föhr, Jarno; KC, Raghu; Karhunen, Antti; Laihanen, Mika; Konttinen, Samuli; Palkia, Perttu; Ranta, Tapio
  LUT Scientific and Expertise Publications Tutkimusraportit – Research Reports (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 30.06.2021)
  Biomassan uudella toimitusratkaisulla yhdessä siirrettävän lämpökontin avulla pystytään korvaamaan etenkin vanhoja öljylämmityskohteita ja samalla pystytään saavuttamaan kustannus- ja päästöhyötyjä Etelä-Savon maakunnan ...

Näytä lisää