Aineistot 1-20 / 3312

  • Analyzing how viewpoint regarding climate change has evolved in news stories since 1989 by applying topic modelling 

   Huhtinen, Varpu (2019)
   The viewpoint towards climate change has changed in many ways throughout the years and the main information source for people is newspapers. In this study we use Latent Dirichlet Allocation to find how the viewpoint in ...
  • Galliumin kierrätys elektroniikkajätteestä hydrometallurgisin menetelmin 

   Kurronen, Markus (2019)
   Gallium on harvinainen metalli, jota käytetään puolijohteissa elektroniikassa, LED-valoissa ja aurinkopaneeleissa. Teknologian kehityksen takia elektroniikan määrä kasvaa ja samalla kasvaa myös galliumin kysyntä. Ongelma ...
  • Ohjelmistotuotannon uusimmat teknologiat ja työkalut 

   Moilanen, Jussi (2019)
   Työn tavoitteena on tutkia uusimpia suuntauksia ohjelmistotuotannon teknologioista, ohjelmistoista ja työkaluista. Työ kartoittaa saatavia ja käytettyjä teknologioita ja työkaluja luoden yleiskuvauksen. Tutkimuksessa ...
  • Teollinen internet valmistuskoneiden huollossa ja kunnossapidossa 

   Paavilainen, Erkka (2019)
   Teollinen internet tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti ennakoivan huollon saralla. Datan hyödyntäminen vaatii kuitenkin hyvää suunnittelua, jotta siitä saadaan yritykselle hyödyllistä tietoa. Teollinen internet tarjoaa ...
  • Sähköautokannan lisäämisen haasteita 

   Holopainen, Teemu (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan sähköautojen määrän lisäämiseen liittyviä haasteita. Olennaisia kysymyksiä kasvavan sähköautokannan myötä ovat sähkön riittävyys, tarvittavien latauspisteiden määrä ja sijoittelu sekä ...
  • Tekoäly energia data-analyysin tukena 

   Kontiainen, Juho (2019)
   Yhä useammat yritykset omaksuvat tekoälyn keinona parantaa liiketoimintaansa. Tässä työssä selvitetään tekoälyn ja koneoppimisen integrointia kohdeyrityksen järjestelmiin. Menetelmät valitaan ”State of the art” – analyysillä. ...
  • Yliopiston hakijamarkkinoinnin kehittäminen : case LUT 

   Tanner, Visa (2016)
   Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on löytää keinoja yliopiston (LUT) hakijamarkkinoinnin kehittämiseen. Tutkimus on suoritettu kvantitatiivisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimuksen aineistona on tietoja Lappeenrannan ...
  • Pienet kaukolämmitysreaktorit 

   Rahkonen, Tomi (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli saada käsitys siitä, onko ydinreaktoreita mahdollista ja järkevää käyttää kaukolämmityksessä, saada käsitys teknologian nykytasosta sekä verrata eroja perinteiseen ydinvoimalaan. Työssä ...
  • Asiakaskannattavuuden mittaaminen ohjelmistoalalla 

   Ruponen, Inka (2019)
   Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan asiakaskannattavuuden mittausta ohjelmistoalla. Tutkimuksen tarkoituksena on selventää, miten asiakaskannattavuutta mitataan toimintolaskennan ja tasapainotetun tuloskortin ...
  • Tunnistamaton hävikki päivittäistavarakaupan lihaosastolla 

   Kuusisalo, Oskari (2019)
   Tutkielman aiheena on päivittäistavarakaupan lihaosastolla syntyvän tunnistamattoman hävikin syyt ja sen vaikutus kannattavuuteen. Tähän päästäkseen jouduttiin tutkimaan sekä kannattavuuteen liittyviä tekijöitä, tunnistamattoman ...
  • Markkinatutkimus Pohjoismaihin julkishallinnon case yrityksessä 

   Sood, Vishaal (2019)
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja ja Tanska) markkinakulttuuria ja liiketoimintakulttuurien välisiä toimintatapoja. Liikekulttuurien väliset toimintatavat voivat poiketa ...
  • Kaupalliselta Raspberry Pi -pohjaiselta laitteelta vaadittava dokumentaatio Suomessa 

   Hämäläinen, Mikko (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tehdä selvitys kaupalliselta Raspberry Pi laitteelta vaadittavista dokumenteista Suomessa. Vaadittavien dokumenttien alkuperä löytyy eri EU-direktiiveistä, jotka on otettu osaksi Suomen ...
  • Uuden asuinalueen elinkaaripäästöjen vähentämispotentiaali kaavoituksen keinoin 

   Pulkkinen, Lauri (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia suomalaisten kuntien keinoja, joiden avulla ne voivat vähentää uuden asuinalueen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä jo sen kaavoitusvaiheessa. Työ on toteutettu kirjallisuuskat ...
  • Mobiilipohjainen terveydenhuolto 

   Kohvakka, Johannes (2019)
   Mobiilipohjainen terveydenhuolto on uusi, nopeasti kasvava osa terveydenhuoltoa. Kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää kuinka paljon ja millaista tutkimustietoa aiheesta on olemassa sekä käydä tutkimustuloksia ...
  • Hulevesisuodattimen tekniset ratkaisut 

   Rimpeläinen, Aino-Maria (2019)
   Hulevedet sisältävät paljon haitta-aineita, jotka kulkeutuvat veden mukana suurempiin vesistöihin. Hulevesien kulkureitille sijoitettava suodatin pidättäisi vedestä erityisesti orgaanisia yhdisteitä ja metalleja. Suodattimeen ...
  • Arvosijoittaminen ETF-indeksirahastoihin CAPE-lukua käyttämällä vuosina 2010-2018 

   Kaihovaara, Miikka (2019)
   Arvosijoittamista on tutkittu paljon osakepoiminnassa, mutta vähemmän indeksitasolla. Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia arvosijoittamista ETF-indeksirahastoihin vuosina 2010-2018. Käytettäväksi tunnusluvuksi ...
  • JavaScript-kehysten vertailu : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Juura, Teemu (2019)
   JavaScript-kehyksiä on olemassa tuhansia, eikä niiden vertailuun ole yleisiä metodeja. Tässä työssä selvitetään systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla miten JavaScriptkehyksiä on erilaisissa tutkimuksissa vertailtu. ...
  • Mikromuovit yhdyskuntajätevesilietteessä 

   Rekonen, Marja (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mistä mikromuovit ovat peräisin, kuinka ne käyttäytyvät jätevedenpuhdistamoilla ja minkälaisia ongelmia jätevesilietteeseen kertyvä mikromuovi mahdollisesti aiheuttaa. Työ ...
  • Työmäärän arviointi ohjelmistoprojektissa 

   Hallikainen, Jaakko (2019)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on kartoittaa syitä ohjelmistoprojektin työmäärän arviointiin liittyvien ongelmien syitä ja mahdollisesti keksiä ongelmaan ratkaisuja. Työssä ensin kartoitetaan tyypillisiä ohjelmistoprojektin ...
  • Inbound-markkinoinnin hyödyntäminen B2B-yritysten uusasiakashankinnassa 

   Jacobsson, Sofia (2019)
   Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka inbound-markkinointia voidaan soveltaa B2B-yritysten uusasiakashankinnassa. Tutkielmassa keskitytään inboundmarkkinointiin, sen prosessin vaiheisiin sekä asiakkaan matkaan. ...